විමසීම් හා යෝජනා

අපගේ ප්‍රධාන ගනුදෙනුකරුවන් වන්නේ අපගේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ගුරුවරුන් වන අතර, අපගේ දැනුම වර්ධනය කිරීමට සහ ධනයේ සහ කීර්තියේ භෞතික ප්‍රතිලාභ උපයා ගැනීමට අපට අවස්ථාව ලබා දුන් ඔවුන්ට සේවය කිරීමට අප සැදී පැහැදී ඉන්නෙමු.

පහත අයදුම්පත හරහා ඔබගේ විමසීම් හා යෝජනා යොමු කරන්න

  නම

  දුරකථන අංකය

  email ලිපිනය

  මාතෘකාව* (optional)

  යෝජනාව හෝ ගැටළුව* (optional)


  සෙවීම

  වෙබ් පුවත්

     
  ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

  Hot News/උණුසුම් පුවත්

  1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
  2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

  2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.