FAQ – බහුතරයන්ගේ ගැටළු

පාසල් අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ ගැටළු

රජයේ ස්ථීර පත්වීමක් බාර ගන්නා අවස්ථා වන විට දරු ප්‍රසූතියක් සිදු කර ඇති නිලධාරිනියක සඳහා 2005.02.03 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 04/2005 හි විධිවිධාන අදාළ කර ගනිමින් ප්‍රසූති නිවාඩු ලබා දිය හැකි ද?
විදේශ ශිෂ්‍යත්ව මත වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා විදේශගත වන නිලධරයෙකුගේ කලත්‍රයා ද රාජ්‍ය නිලධාරයෙකු වන අවස්ථාවක කලත්‍රයාට එම නිලධරයා සමඟ වාසය කිරීමට විදේශ නිවාඩු ලබාගත හැකිද?
නීත්‍යානුකූලව දරුවෙකු හදා ගැනීමට ලබා ගන්නා රජයේ නිලධාරිනියකට දරුවා රැක බලා ගැනීමට නිවාඩු ලබා ගත හැකි ද ?
රජයේ නිලධරයෙකු තම තනතුරට අදාළ සේවා ව්‍යවස්ථාවේ/බඳවා ගැනීමේ පරිපාටියේ/ උසස් කිරීම් පරිපාටියේ සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උසස් අධ්‍යාපන පාඨමාලාවක් අධ්‍යයන නිවාඩු නොලබා හදාරන අවස්ථාවක දී විභාග සඳහා සූදානම් වීමට අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා ගත හැකි ද?
වෛද්‍ය සහතික මත වෛද්‍ය නිවාඩු ලෙස යම් දින ගණනක් අනුමතව ඇති විටෙක එකී දින ගණන තුළට ගැනෙන සෙනසුරාදා, ඉරිදා හෝ රජයේ නිවාඩු දින ද නිලධරයාට හිමි විවේක නිවාඩුවලින් අඩු කළ යුතුද?
රාජ්‍ය සේවයේ / පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථීර තනතුරක් දරමින් සිටින නිලධරයෙකු වෙනත් රජයේ තනතුරකට පත්වීමක් ලබා ගන්නා විට ඔහුගේ පෙර සේවා කාලය නව තනතුරේ සේවා කාලයට එකතු කළ හැකි ද?
රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 19/2010 අනුව නිලධරයෙකුට ලබා ගත හැකි උපරිම විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු කාලය කොපමණ ද?
රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 19/2010 අනුව විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු ලබා දීම සඳහා නිලධරයෙක් ඉතිරි කර ගත් නිවාඩු ගණනය කරනු ලබන්නේ කවදා සිට ද? ඒ කෙසේ ද?
පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව ඉල්ලා අස්වන නිලධරයකුගෙන් අය කර ගත යුතු “මාසික වැටුප” යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

පාසල් අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ ගැටළු

පාසල් අනධ්‍යන පත්වීම්ලාභීන් අතරින් නිල ඇඳුම් දීමනාව සඳහා හිමිකම ඇත්තේ කාටද? එය ලබාගන්නේ කෙසේද?
පාසල් මුරකරුවන් සඳහා වන නිල ඇඳුම කෙසේවිය යුතුද ?
පාසල් කාර්ය සහායක පත්වීම්ලාභීන් සඳහා නිල ඇඳුමක් නියමකර තිබේද ?
පාසල් අනධ්‍යන පත්වීම්ලාභීන්ගේ වැටුප් වර්ධකය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කළ යුතු කාර්ය සාධන වාර්තාවේ ඇගයුම්කරු, ඇගයුම්ලාභියා, ප්‍රමාණකරු යනු කවුරුන්ද?
පාසල් මුරකරුවන්ගේ රාජකාරී වේලාව කවරේද?
පාසල් කාර්ය සහායක පත්වීම්ලාභීන්ගේ රාජකාරී වේලාව සහ රාජකාරී කවරේද?
රසායනාගාර සහකාර පත්වීම්ලාභීන්ගේ රාජකාරී වේලාව කවරේද?
පාසල් මුරකරුවන්හට සති අන්ත දින නිවාඩු දින සේ සැළකෙන්නේද?
රසායනාගාර සහකාර පත්වීම්ලාභීන්හට පාසල් නිවාඩු කාලය නිවාඩු කාලසීමාවක් සේ සැළකෙන්නේද?
ස්ථීර පත්වීම් ලිපිය ලබා ගත් දිනය හා ඒ අනුව සේවය වාර්තා කළ දිනය යන දෙදින අතරින් පත්වීම් දිනය ලෙස සැළකෙන්නේ කවදාද?
පාසල් අනධ්‍යන පත්වීම්ලාභියකු පළාත් පාලන මැතිවරණයක් සඳහා තරඟ කිරීමට ඉදිරිපත්වීමේදී ඊට අදාලව හිමි නිවාඩු සහ අනතුරුව ඉන් තේරීපත්වීමේදී හිමි නිවාඩු කවරේද?

ඔබගේ ගැටළුව අපවෙත යොමු කරන්න.

  නම

  email ලිපිනය

  දුරකථන අංකය

  මාතෘකාව*

  යෝජනාව හෝ ගැටළුව*


  සෙවීම

  වෙබ් පුවත්

     
  ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

  Hot News/උණුසුම් පුවත්

  1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
  2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

  2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.