Category Archives: Uncategorized

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

2020 උසස් පෙල විභාග ප්‍රතිපල විශ්ලේෂණය (උමැප)

Category : Uncategorized

2020 උසස් පෙල විභාග ප්‍රතිපල විශ්ලේෂණය (උමැප) පහත Link එක හරහා Download කර ගන්න.

Download –> 2020 උසස් පෙල විභාග ප්‍රතිඵල


 • 0

 • 0

පාසලක සිටිය යුතු අධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලය නිර්ණය කිරීම.(06/2021 දරන චක්‍රලේඛය )

Category : Uncategorized

බාගත (Download) කරගන්නා ලද උප ලේඛන 02 (Excel ‍ගොණුව) තම පාසලේ නම යොදා  (Rename) වෙනස් කරන්න. උප ලේඛන 02  Excel ගොණුව සම්පූර්ණ කර එම ගොණුව directorzonalhg@gmail.com වෙත 2021 මැයි මස 11 වන දිනට පෙර email කරන්න.

ඔබ විසින් එවනු ලබන උප ලේඛන 02  Excel ගොණුවේ නිවැරදි භාවය, කලාප කාර්යාලය මගින්  ඔබ වෙත දැනුම් දීමෙන් පසු ඔබේ අත්සන සහිත පිටපත් 2ක් 2021 මැයි මස 14 දිනට පෙර කලාප කාර්යාලයට ලැබීමට සලස්වන්න.  (ඔබ පාසල විසින් සම්පූර්ණ කර ගන්නා උපලේඛන පිටපත් 02 කින් භාරදීමට කටයුතු කරන්න. )

උප ලේඛන 02  Excel ගොණුවේ දෙමල භාෂාව දිස්නොවේ නම් (දෙමල පාසල් සඳහා) පහත Kalaham Regular font එක Download කර font එක Install කර ගන්න.


 • 0

 • 0

 • 0

පාසල් ආපදා කළමනාකරණය

Category : Uncategorized

ආයතන අනතුරු වැළැක්වීමේ කමිටුව

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය හිඟුරක්ගොඩ

ආයතන-අනතුරු-වැළැක්වීම

ඔබ හදිසි අවස්ථාවන්ට මුහුණදීමට සූදානම්වීමේදී

 • හදිසි අවස්ථාවකදී ක්‍රියාත්මක වන නිලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීම. (පොලීසිය, ගිනි නිවන ඒකකය, රෝහල්, දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය)
 • අදාල ආයතන වෙතින් නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගැනීම. (පොලීසිය, වාරිමාර්ග, ගිනි නිවන ඒකකය, කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව)
 • ප්‍රථමාධාර මෙවලම් හා උපකරණ ඕනෑම මොහොතක භාවිතා කළ හැකි පරිදි සූදානම්ව තැබීම.

ඔබේ පාසල හදිසි ආපදා අවදානමකට ලක්විය හැකි පාසලක්නම් ඔබ විසින් ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග -:

 • කාළගුණික තොරතුරු, ඇතිවිය හැකි ආපදා සම්බන්ධයෙන් ආදාළ ආයතනයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන අනතුරු ඇඟවීම් පිළිබඳව සැළකිළිමත්වීම හා යාවත්කාලීනවීම. (කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණායතනය)
 • විද්‍යාගාර, පරිගණක කාමර හා පුස්තකාල හැකිතාක් ඉහළ මාළයන්හි පවත්වාගෙනයාම.
 • පසුගිය වසරවල අත්දැකීම් පාදක කර ගනිමින් ගංවතුරෙන් හානිවිය හැකි පොත්පත්, පරිපාලන ලියවිලි යනාදිය ඉහළ මහළක හෝ ආරක්ෂිත ස්ථානයක ගබඩා කිරීම.
 • පස් කණ්ඩි කඩාවැටීම් හෝ නායයාම් අවධානමක් ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ වහාම අදාළ ආයතන වෙත දැනුම්දීම.
 • පාසල් භූමියේ පිහිටා ඇති අවදානම් සහිත ගස්වල අතු ඉවත් කිරීම.
 • පාසල් අවට ඉරිතැලීම් සහිත බෑවුම්, ජල කාන්දුවීම්, අවදානම් සහතිව පිහිටා ඇති ගස් හා ගල් තිබේද යන්න පිළිබඳව නිතර නිරීක්ෂණය කිරීම, නිතර අවධානයෙන් සිටීම හා අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ප්‍රජාවගේ සහාය ලබා ගැනීම.
 • ඔබ පාසල ගංවතුරට / නායයාම් වලට ලක්වූවන්ට කඳවුරක් ලෙස භාවිතා කළේනම් හා මෙම වසරේද කඳවුරක් ලෙස භාවිත කිරීමට ඉඩ ඇත්නම්, පාසල් ගොඩනැගිලි හා උපකරණ ආරක්ෂා කරගැනීමට පාසල් ප්‍රජාවගේද සහයෝගයෙන් විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම.
 • හදිසි අවස්ථාවන්වලට සූදානම් වීමේදී සුදුසු පරිපාලන ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින්  උචිත ප්‍රායෝගික තත්වයන්ට ගැලපෙන ලෙස කටයුතු කිරීමට වගබලා ගැනීම.

හදිසි ආපදාවකදී සම්බන්ධ කර ගත හැකි ආයතන -:

 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ උතුරු මැද පළාත් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී,

නම -: යූ.එච්.චන්ද්‍රසේකර මයා (සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ)

දු.අංකය -: 071 25 733 52

 • ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය – 0112 136 136
 • ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ හදිසි මෙහෙයුම් ඒකකය – 0112 136 222  /  0112 670 002
 • හදිසි ඇමතුම් – 117

05. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරී,

                  නම -: පී.කේ.යූ.එස්.කේ.නානායක්කාර මයා (දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂ)                  

                  දුරකථන හා ෆැක්ස් අංකය  -: – 077 39 57 882  /  027 222 66 76

                  ලිපිනය -: දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, පොළොන්නරුව

                  ඊ තැපෑල -: polonnaruwa@dmc.gov.lk

06. පළාත් පාලන ආයතන -:

           ඇලහැර ප්‍රාදේශීය සභාව          – 066 22 566 75

           හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව  – 027 22 46 275

           මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය සභාව       – 027 22 48 242

07. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය -:

           බකමූණ        –   027 22 56 810

හිඟුරක්ගොඩ –   027 22 46 211

මැදිරිගිරිය     –  027 22 48 959

08. පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (මින්නේරිය විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය)

– 027 22 46 208

09. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (මින්නේරිය) – 027 22 22 413

10. ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය (බකමූණ) – 066 22 566 47

11. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය – :

            හිඟුරක්ගොඩ     –  027 22 46 285

            මින්නේරිය        –  027 22 460 32

            බකමූණ            –  066 22 56 891

12. ශ්‍රි ලංකා පොලීසිය –

               බකමූණ        –  066 22 566 22

               හිඟුරක්ගොඩ –  027 22 46 422

               මින්නේරිය    –  027 22 47 222

               මැදිරිගිරිය     –  027 22 48 695

               පුලස්තිගම    –  027 22 42 470

               හබරන          –  066 22 700 22

 1. සුවසැරිය ගිලන්රථ  සේවය – 1990

14. රජයේ රෝහල් -:

               පොළොන්නරුව මහ රෝහල     – 027 22 222 61

               බකමූණ ප්‍රාදේශීය රෝහල          – 066 22 566 61

               දියබෙදුම මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව – 027 20 500 61

     අත්තණකඩවල මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව – 027 22 233 16

     හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය රෝහල           – 027 22 46 261

     ජයන්තිපුර ප්‍රාදේශීය රෝහල              – 027 22 23 119

     මැදිරිගිරිය මූලික රෝහල                   – 027 22 48 261

     400 මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව             – 027 22 233 78

     දඹුල්ල මහ රෝහල                           – 066 22 84 761

15. හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් හමුදා කඳවුර   – 027 22 460 63

16. ගිරිතලේ වනජීවී කාර්යාලය   – 027 22 46 774

     17. ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කාර්යාල -:

ඇලහැර        – 066 22 566 38

හිඟුරක්ගොඩ              – 027 22 46 236

මැදිරිගිරිය     – 027 22 48 238         

18. දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය -: 027 222 22 60  /  027 22 22 137


 • 0

දැන් අප කලාපයේ සේවාවන් ඔබේ ඇඟිලි තුඩෙහි

Category : Uncategorized

වැටුප් විස්තරය ලබා ගැනීම.

ඔබගේ කාලය ඉතිරි කිරීමත්, ඵලදායි සේවාවක් ලබා දීමත්, ඔබව නව තාක්ෂණික ලෝකයට විවර කිරිමත් අප කලාප කාර්යාලයේ අරමුණයි.

මෙහිදී එක් මසක වැටුප් විස්තරය මෙන්ම වාර්ෂික වැටුප් විස්තරයද ලබා ගත හැක.

ඔබට අවශ්‍ය වැටුප් විස්තරය ඉල්ලුම් කල සැනින් ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට යොමු අංකයක් (Reference number) සහා වැටුප් විස්තරය කාර්යාලයට පැමිණ ලබාගත යුතු දිනය/වේලාව සඳහන් SMS පණිවුඩයක් ලැබෙනු ඇත.

එම නිසා ඔබට අවශ්‍ය වැටුප් විස්තරය නිවැරදිව ලබා ගැනීම සඳහා විස්තර නිවැරදිව පුරවා අපවෙත එවන්න.

ඔබට අවශ්‍ය වැටුප් විස්තරය නියෝජිතයකු හරහා ලබා ගන්නේ නම් ඉල්ලීම් ලිපියක් සමඟ යොමු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

සේවා සහතිකයක් ලබා ගැනිම.

ඔබගේ කාලය ඉතිරි කිරීමත්, ඵලදායි සේවාවක් ලබා දීමත්, ඔබව නව තාක්ෂණික ලෝකයට විවර කිරිමත් අප කලාප කාර්යාලයේ අරමුණයි.

ඔබ සේවා සහතිකය ඉල්ලුම් කල සැනින් ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට යොමු අංකයක් (Reference number) සහා සේවා සහතිකය කාර්යාලයට පැමිණ ලබාගත යුතු දිනය/වේලාව සඳහන් SMS පණිවුඩයක් ලැබෙනු ඇත.

එම නිසා ඔබට අවශ්‍ය සේවා සහතිකය නිවැරදිව ලබා ගැනීම සඳහා විස්තර නිවැරදිව පුරවා අපවෙත එවන්න.

ඔබගේ සේවා සහතිකය නියෝජිතයකු හරහා ලබා ගන්නේ නම් ඉල්ලීම් ලිපියක් සමඟ යොමු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

අප කලාපයෙන් ස්ථාන මාරුවී සිටී නම් දැනට සේවය කරනු ලබන පාසලේ විදුහල්පතිතුමා මගින් ඉල්ලීම කල යුතුය.


සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.