2020 උසස් පෙල විභාග ප්‍රතිපල විශ්ලේෂණය (උමැප)

  • 0

2020 උසස් පෙල විභාග ප්‍රතිපල විශ්ලේෂණය (උමැප)

Category : Uncategorized

2020 උසස් පෙල විභාග ප්‍රතිපල විශ්ලේෂණය (උමැප) පහත Link එක හරහා Download කර ගන්න.

Download –> 2020 උසස් පෙල විභාග ප්‍රතිඵල


About Author

admin

හිඟුරක්ගොඩ - උතුරු මැද පළාතේ පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි කලාප 3න් එකකි.

Leave a Reply

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.