පාසලක සිටිය යුතු අධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලය නිර්ණය කිරීම.(06/2021 දරන චක්‍රලේඛය )

  • 0

පාසලක සිටිය යුතු අධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලය නිර්ණය කිරීම.(06/2021 දරන චක්‍රලේඛය )

Category : Uncategorized

බාගත (Download) කරගන්නා ලද උප ලේඛන 02 (Excel ‍ගොණුව) තම පාසලේ නම යොදා  (Rename) වෙනස් කරන්න. උප ලේඛන 02  Excel ගොණුව සම්පූර්ණ කර එම ගොණුව directorzonalhg@gmail.com වෙත 2021 මැයි මස 11 වන දිනට පෙර email කරන්න.

ඔබ විසින් එවනු ලබන උප ලේඛන 02  Excel ගොණුවේ නිවැරදි භාවය, කලාප කාර්යාලය මගින්  ඔබ වෙත දැනුම් දීමෙන් පසු ඔබේ අත්සන සහිත පිටපත් 2ක් 2021 මැයි මස 14 දිනට පෙර කලාප කාර්යාලයට ලැබීමට සලස්වන්න.  (ඔබ පාසල විසින් සම්පූර්ණ කර ගන්නා උපලේඛන පිටපත් 02 කින් භාරදීමට කටයුතු කරන්න. )

උප ලේඛන 02  Excel ගොණුවේ දෙමල භාෂාව දිස්නොවේ නම් (දෙමල පාසල් සඳහා) පහත Kalaham Regular font එක Download කර font එක Install කර ගන්න.


About Author

admin

හිඟුරක්ගොඩ - උතුරු මැද පළාතේ පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි කලාප 3න් එකකි.

Leave a Reply

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.