දැන් අප කලාපයේ සේවාවන් ඔබේ ඇඟිලි තුඩෙහි

  • 0

දැන් අප කලාපයේ සේවාවන් ඔබේ ඇඟිලි තුඩෙහි

Category : Uncategorized

වැටුප් විස්තරය ලබා ගැනීම.

ඔබගේ කාලය ඉතිරි කිරීමත්, ඵලදායි සේවාවක් ලබා දීමත්, ඔබව නව තාක්ෂණික ලෝකයට විවර කිරිමත් අප කලාප කාර්යාලයේ අරමුණයි.

මෙහිදී එක් මසක වැටුප් විස්තරය මෙන්ම වාර්ෂික වැටුප් විස්තරයද ලබා ගත හැක.

ඔබට අවශ්‍ය වැටුප් විස්තරය ඉල්ලුම් කල සැනින් ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට යොමු අංකයක් (Reference number) සහා වැටුප් විස්තරය කාර්යාලයට පැමිණ ලබාගත යුතු දිනය/වේලාව සඳහන් SMS පණිවුඩයක් ලැබෙනු ඇත.

එම නිසා ඔබට අවශ්‍ය වැටුප් විස්තරය නිවැරදිව ලබා ගැනීම සඳහා විස්තර නිවැරදිව පුරවා අපවෙත එවන්න.

ඔබට අවශ්‍ය වැටුප් විස්තරය නියෝජිතයකු හරහා ලබා ගන්නේ නම් ඉල්ලීම් ලිපියක් සමඟ යොමු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

සේවා සහතිකයක් ලබා ගැනිම.

ඔබගේ කාලය ඉතිරි කිරීමත්, ඵලදායි සේවාවක් ලබා දීමත්, ඔබව නව තාක්ෂණික ලෝකයට විවර කිරිමත් අප කලාප කාර්යාලයේ අරමුණයි.

ඔබ සේවා සහතිකය ඉල්ලුම් කල සැනින් ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට යොමු අංකයක් (Reference number) සහා සේවා සහතිකය කාර්යාලයට පැමිණ ලබාගත යුතු දිනය/වේලාව සඳහන් SMS පණිවුඩයක් ලැබෙනු ඇත.

එම නිසා ඔබට අවශ්‍ය සේවා සහතිකය නිවැරදිව ලබා ගැනීම සඳහා විස්තර නිවැරදිව පුරවා අපවෙත එවන්න.

ඔබගේ සේවා සහතිකය නියෝජිතයකු හරහා ලබා ගන්නේ නම් ඉල්ලීම් ලිපියක් සමඟ යොමු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

අප කලාපයෙන් ස්ථාන මාරුවී සිටී නම් දැනට සේවය කරනු ලබන පාසලේ විදුහල්පතිතුමා මගින් ඉල්ලීම කල යුතුය.


About Author

admin

හිඟුරක්ගොඩ - උතුරු මැද පළාතේ පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි කලාප 3න් එකකි.

Leave a Reply

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.