සේවය ස්ථීර කිරීම

සේවය ස්ථීර කිරීමට අදාල භාරදිය යුතු ලේඛන

  1. පත්වීමේ ලිපිය
  2. වැඩ භරගැනීමේ ලිපිය
  3. උප්පැන්න සහතිකය
  4. ශිෂ්‍ය කාර්ය දර්ශනයේ සහතික පිටපත්
  5. බඳවා ගැනීමේ සුදුසුකමට අදාළ අධ්‍යාපන සහතික (සා.පෙ/උ.පෙ/උපාධි)
  6. ආය.සං. 11 පරි 11 වගන්තිය ප්‍රකාරව ස්ථීර කිරීම සඳහා බලය දීමේ පෝරමය (විදුහල්පති සනාත කළ)
  7. පරිවාස නිලධාරියෙකු පිළිබඳ අවසන් වාර්තාව ( ගුරු සේවය සඳහා විදුහල්පති සහතික කළ)
  8. නමෙහි වෙනසක් ඇතොත් දිවුරුම් ප්‍රකාශය
  9. අන්තර්ග්‍රහණය කරන ලද ලිපියේ පිටපතක් (කනිෂ්ඨ කා. මණ්ඩලයට)
ලිපියබාගත කිරීම
සේවය ස්ථීර කිරීම ඉල්ලුම් පත්‍රයDownload


සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.