සැලසුම් ශාඛාව

Email – plannhing@gmail.com

TP – 027 2 245968

කාර්යය මණ්ඩලය

අ:අනිලධාරියාගේ නමතනතුරදුරකථන අංකයවිද්‍යුත් ලිපිනය
1ඩී.එම්. වික්‍රමසිංහ බණ්ඩාර මයාස.අ.අ - සැලසුම්077-5069113wick@gmail.com
2ජී. එච්. උපුල් ජයශාන්ත මයාපරිගනක සංචිත දෘඩාංග කළමනාකරු077-5375406Upul6@yahoo.com
3කේ.වයි.ජී.එස්.එම්. විමලසේනකළමනාකරන සේවා නිළධාරී070-2582433Shanikamadurangi89@gmail.com 

අපගේ සේවාවන්

 1. අධ්‍යාපන ආංශික සංවර්ධන ප්‍රවේශය රාමුව හා වැඩසටහන්වලට අදාලව කලාපයේ සමස්ත වාර්ෂික , මධ්‍යකාලීන, පස් අවුරුදු සැලැස්ම සැකසීම, ප්‍රගති සමාලෝචනය හා නියාමනය සිදුකිරීම.
 2. කලාපයට අයත් සියළුම අධ්‍යාපන ආයතන වල වර්ෂික , මධ්‍යකාලීන හා පස් අවුඅරුදු සැලසුම් සකස් කිරීම, සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරිම, නියාමනය හා ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම.
 3. පාසල් වල වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීම.
 4. කලාප ව්‍යුහ කමිටු සම්බන්ධව යෝජනා , නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.
 5. කලාපයට අයත් සියළුම අධ්‍යාපන ආයතනවල භෞතික හා මානව සම්පත් අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම, ගණනය හා අවශ්‍යතා සැපිරීම සම්බන්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.
 6. අධ්‍යාපන කළමණාකරණ තොරතුරු පද්ධතියට අදාල දත්ත හා තොරතුරු රැස් කිරීම, යාවත්කාලීන කිරීම, සංවිධානය , විශ්ලේෂණය හා බෙදාහැරීම.
 7. වාර්ෂික සංගණන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම පිළිබඳව නියාමනය හා ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම.
 8. පාසල් නඟා සිටුවීම හා බලගැන්වීමේ වැඩසටහනට අදාල කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 9. පාසල් වලට ලබා දී ඇති ගුණාත්මක යෙදවුම් හා අනෙකුත් ප්‍රදානයන් භාවිතය සම්බන්ධව උපදෙස් සැපයීම.
 10. අධ්‍යාපන පර්යේෂණ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය හා අනාවරණ වලින් ව්‍යාපෘති සැලසුම් සකස් කිරිම.
 11. ජලය , විදුලිය, සනීපාරක්ෂාව ඇතුළු පාසල් භෞතික සම්පත් අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම.
 12. අධ්‍යාපන සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සඳහා රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල දායකත්වය ලබා ගැනීම, විදේශාධාර ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම, සම්බන්ධීකරණය, නියාමනය , ප්‍රගති සමාලෝචනය හා පසු විපරම් සිදු කිරීම.
 13. දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු සඳහා අවශ්‍ය වාර්තා සැකසීම හා සැපයීම.
 14. ඉදිකිරීම්, අලුත්වැඩියා සම්බන්ධව අදාල පාර්ශව සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 15. අදාල විදේශාධාර වැඩසටහන් මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණය කිරීම.
 16. විදුහල්පති ධාරිතා සංවර්ධනය සඳහා කටයුතු කිරීම.
 17. සැලසුම් අංශයට අදාල කටයුතු අභ්‍යන්තර ඇඟයීමට ලක් කිරීම.
 18. අවස්ථානුකූලව කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ විසින් පවරනු ලබන වෙනත් රාජකාරී කටයුතු සිදු කිරිම.

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.