සංවර්ධන ශාඛාව

Email – developmenthing@gmail.com

TP – 025 3 242606

කාර්යය මණ්ඩලය

අ:අනිලධාරියාගේ නමතනතුරදුරකථන අංකයවිද්‍යුත් ලිපිනය   
2ඩී.ජී.ඩබ්.කුමාර දැල්පිටිය මයාස.අ.අ. (සංවර්ධන / නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය/විශේෂ අධ්‍යාපනය/සිංහල)070-2605812wasanthadelpitiya@gmail.com
4කේ.ජී.එස්.ආර්.ප්‍රියදර්ශන මයාස.අ.අ.( ප්‍රාථමික)071-4389777priyadarshanakg@gmail.com
5ඊ.එම්.සී.පී.එදිරිසිංහ මියස.අ.අ.(විද්‍යාව)071-4289076charmcab@yahoo.com
8පූජ්‍ය සිරිකෙත සිරිසීවලී හිමිස.අ.අ. (බුද්ධ ධර්මය)071-2516550
9ඒ.එච්.ඩබ්.ආර්. තීක්‍ෂණ මයාකොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (හිඟුරක්ගොඩ) 071 8077524ahwrtheekshana@gmail.com
10එච්.එම්.එස්.බී.හේරත් මයාකොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ඇළහැර) 071-3068657sudarshanahm@gmail.com
11ඩබ්.ජී.සෙනවිරත්න බංඩා මයාකොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (මැදිරිගිරිය)071-8319253dmwickbandara@gmail.com
12ඒ.ඒ.ආර්.අතපත්තු මයාගුරුඋපදේශක (කෘෂිකර්මය)071-4325765
13එම්.ජී.පී.ඒ.සිරිකුමාර මයාගුරුඋපදේශක (සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය /සෞඛ්‍යය ප්‍රවර්ධන)070-2828624mgpriyanthasirikumara@gmail.com
14එච්.පී.ගාමිණී සුනිල් මයාගුරුඋපදේශක (සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය071-2156535නැත
15කේ.එම්.එස්.ඒ.කරුණානායක මයාගුරුඋපදේශක (සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය / පුස්තකාල /විෂය සමගාමී)071-3271225sujeewaanu@gmail.com
16ඩබ්.ජී.ජයසේන වෙලගෙදර මයාගුරුඋපදේශක (සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය)071-6841474නැත
17ඩී.කේ.එම්.පී.දිසානායක මයාගුරුඋපදේශක (විශේෂ අධ්‍යාපනය)071-8097515pathpubudu123@gmail.com
18එස්.එම්.ඒ.බී.සමරකෝන් මයාගුරුඋපදේශක (විශේෂ අධ්‍යාපනය)077-8738276
19ටී.එම්.පී.අනුල බණ්ඩාර මයාගුරුඋපදේශක (විශේෂ අධ්‍යාපනය)070-5834600
20ඩබ්.එම්.පී.වෙලගෙදර මියගුරුඋපදේශක (ඉංග්‍රීසි)070-5543690
21ආර්.ජී.එම්.සේනාධීර මියගුරුඋපදේශක (ඉංග්‍රීසි)071-4805532
22එච්.පී.ඩී.ඒ.කුලසූරිය මයාගුරුඋපදේශක (ප්‍රාථමික)078-5744551
23ඒ.චන්ද්‍රාවතී මියගුරුඋපදේශක (ප්‍රාථමික)071-8368908chandrawanasinghe62@gmail.com
24ඩබ්.එම්.සුරවීර මයාගුරුඋපදේශක (ප්‍රාථමික)072-3343253
25ආර්.ඩබ්.ඩී.ජී.අබේරත්න මයාක්‍රියාකාරීකව ප්‍රීතිමත් වෙමු ( ප්‍රාථමික)071-9782595
26ඩී.එම්.ඩබ්.බී.දිසානායක මයාගුරුඋපදේශක (මානවශාස්ත්‍ර /.ගුරුමධ්‍යස්ථානාධිපති - මින්නේරිය )071-8947864wasanthamek@gmail.com
27පී.එම්.අනූෂා කුමාරි මියගුරුඋපදේශක (සංගීතය)071-5599687pmanushakumari@gmail.com
28ජේ.එම්.ටී.කේ.ජයසේකර මියගුරුඋපදේශක (නර්තනය)071-2242232thamarajayasekara26@gmail.com
29එම්.ඒ.යූ. ධර්මකීර්ති මයාගුරුඋපදේශක (ගණිතය)072-5987593
30ඒ.ජී.ටී.කේ.රණසිංහ මයාගුරුඋපදේශක (ගණිතය)072-7488838thilak72@gmail.com
31ඒ.පී.එම්.ඒ.ද සොයිසා මියගුරුඋපදේශක (කතෝලික ධර්මය / චිත්‍ර)072-4582284
32ඒ.එල්.එම්.ඒ.කාදර් මයාගුරුඋපදේශක (දෙමළ)071-8162404mohideencader96@gmail.com
33එච්.ඩී.පී.අරුණසිරි මයාගුරුඋපදේශක (මනෝසමාජීය)070-4001366hdparunasiri@gmail.com
34බී.ජී.සී.මානෙල් මියගුරුඋපදේශක (ගුරුඋපදේශක (බුද්ධ ධර්මය / ගෘහආර්ථික විද්‍යාව)070-2581090
35පී.ජේ.පුංචිහේවා මයාගුරුඋපදේශක (තොරතුරු තාක්ෂණය)071-6843898puncrc@gmail.com
36බී.පී.සිරිනන්ද මයාගුරුඋපදේශක (තොරතුරු තාක්ෂණය)071-4471412palithabaddegama@gmail.com
37කුමුදු කුමාරි මාඉටිපේ මියව්‍යාපෘති නිලධාරී071-4470978kumuduuk1966@gmail.com

අපගේ සේවාවන්

 • අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති හා නියමිත විෂය මාලාව ක්‍රමවත්ව ක්‍රියාත්මකවීම සම්බන්ධව වගකීම හා වගවීම.
 • අධ්‍යාපන ආංශික සංවර්ධන ප්‍රවේශ රාමුව හා වැඩසටහන් වලට අදාලව වාර්ෂික මධ්‍ය කාලීන පස් අවුරුදු සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.
 • අනුමත සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම, ප්‍රගති සමාලෝචනය හා නියාමනය සිදු කිරීම.
 • පාසල්වල විෂය සමගාමී, විෂයානුබද්ධ  කටයුතු සංවිධානය සඳහා මඟ පෙන්වීම.
 • විෂය මාලා නවීකරණ හඳුන්වාදීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • විෂය අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ හා ගුරුඋපදේශකවරුන්ගේ කාර්ය ප්‍රගති සමාලෝචනය සිදුකිරීම.
 • පාසල්වෙත ලබාදී ඇති ව්‍යාපෘති ප්‍රදාන හා ගුණාත්මක යෙදවුම් පිළිබඳ විෂය අධ්‍යක්ෂකවරුන් මඟින් නියාමනය කොට ප්‍රගතිය ලබා ගැනීම.
 • අවස්ථානුකූලව විෂය සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ශිෂ්‍ය සාධන මට්ටම් විශ්ලේෂණය කිරීම සහ එමඟින් අනාවරණය වන කරුණු මත අධ්‍යාපන ගුණාත්මක තත්ත්වයන් වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.
 • ගුරු කාර්යය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධනය සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම, සංවිධානය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාල හා අනෙකුත් අධ්‍යාපන ආයතනවල අධ්‍යාපන සංවර්ධන කටයුතු සඳහා උපදේශනය, ඇගයීම් හා නියාමනය සිදු කිරීම.
 • කලාප මට්ටමේ විෂයානුබද්ධ  තරග සංවිධානය හා පැවැත්වීම.
 • පාසල්වල බාහිර ඇගයීම් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම., ගුණාත්මක දර්ශකය සකස් කිරීම හා සංවර්ධන අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ඒ අනුව කටයුතු කිරීම.
 • පාසල් අභ්‍යන්තර කාර්යය නියාමනය කිරීම හා අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම.
 • අධ්‍යාපන සංවර්ධන ශාඛාව අභ්‍යන්තර ඇගයීමට ලක් කිරීම, වාර්තාකරණය හා ප්‍රතිපෝෂණය සිදු කිරීම.
 • විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු හා නොවිධිමත් අධ්‍යාපන කටයුතු මෙහෙයවීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • විදුහල්පති, ගුරු කාර්යසාධන ඇගයීම් නියාමනය හා පසුවිපරම සිදු කිරීම.
 • විදුහල්පති හා ගුරු ඇගයීම් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • අධ්‍යාපන පර්යේෂණ සිදුකිරීම හා අනාවරණ පදනම් කර ගනිමින් ව්‍යාපෘති යෝජනා සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • පෙරපාසල් නියාමනය හා අදාළ සංවර්ධන වැඩසටහන්  ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • අවස්ථානුකූලව කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ විසින් පවරන වෙනත් රාජකාරි කටයුතු සිදු කිරීම.

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.