විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු

නිලධාරියකු ව්ශ්‍රාම ගන්නා අවස්ථාවේදී උපරිම දින 90ක් දක්වා ඔහු හෝ ඇය 2007 වර්ෂයේ සිට ඉතිරි කරගෙන ඇති අනියම් හා විවේක නිවාඩු ප්‍රමාණය විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු ලෙස ලබා දෙනු ලැබේ 2006 වර්ෂයේදී ඉතිරිකරගත් නිවාඩු වෙනුවෙන් දීමනා ලබාගෙන නොමැතිනම් එම වර්ෂයේ ඉතිරි නිවාඩුද විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු ලෙස ලබාගත හැකිය

උදා:- 2020.05.01 දින විශ්‍රාම යාමට නියමිත නිලධාරියකු ඉතිරිකරගත් නිවාඩු ප්‍රමාණය දින 90 ක් හෝ දින 90 ඉක්මවන්නේ නම්

2020.02.01 සිට 2020.02.29 දක්වා දින 29

2020.03.01 සිට 2020.03.31 දක්වා දින 31

2020.04.01. සිට 2020.04.30 දක්වා දින 30

2020.02.01 සිට 2020.04.30 දක්වා විශ්‍රාම නිවාඩු 90

ඉතිරිකරගත් නිවාඩු පුමානය දින 90 කට අඩු වන්නේ නම් එම ප්‍රමාණය ව්ශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු ලෙස ලබාගත හැක

අයදුම් කිරීම

නිවාඩු ඉල්ලීමේ ලිපිය – විදුහල්පති නිර්දේශ සහිත විය යුතුය

නිවාඩු කාලයේදී රාජකාරි ආවරණය කිරීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරමින් රාජකාරි ආවරණය කරණු ලබන තැනැත්තා විසින් ඉදිරිපත් කරණූ ලබන ලිපිය – විදුහල්පති නිර්දේශ සහිත විය යුතුය

ඉතිරි කරගත් නිවාඩුවලට අදාල වර්ෂවල නිවාඩු විස්තර (අදාල B100 වාර්තා පෞද්ගලික ලිපිගොනුවේ පවත්න්නේ නම් අවශ්‍ය නෙවේ)


සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.