විශ්‍රාමයාම

විශ්‍රාම ගැන්වීමේදී භාරදියයුතු ලියවිලි

 1. විශ්‍රාම ගැන්වීමේ ඉල්ලීමේ ලිපිය (පීඩී 03 ආකෘතියට අදාළ)
  1. ජාතික හැදුනුම්පතෙහි පිටපත් 02
  2. ලංකා බැංකුව/ජා.ඉ. බැංකුව/මහජන බැංකුව පාස්පොතෙහි පිටපත් 
  3. පාස්පෝට් ප්‍රමාණයේ ඡායාරූප 01
 2. විශ්‍රාම දිනයට මාස 03 ක් ඇතුළත ලබාගත් වැටුප් විස්තරය
 3. රජයට අයත් බඩු භාරදීමේ ලිපිය
 4. අඩවැටුප්/ වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ඇති/ නැති බවට විදුහල්පති සහතිකය
 5. විවාහ සහතිකය හා කලත්‍රයාගේ දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතිකය හා ජා.හැ. පිටපත්
 6. ගුරු සෙත ණය /අ.සේ.ස ණය ලබා ඇති /නැති බව දැක්වෙන විදුහල්පති ලිපිය
 7. වි.වැ. 16 ආකෘතිය (කලාප කාර්යාලයෙන් ලබාගත යුතුය)
ලිපියබාගත කිරීම
විශ්‍රාම ගැන්වීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රයDownload
විශ්‍රාම වැටුප් පරිවර්තනය සඳහා පොරොන්දු ප්‍රකාශයDownload

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.