විදේශ නිවාඩු

I පෞද්ගලික විදේශ නිවාඩු ඉදිරිපත් කිරීම

 1. පොදු 126 ආකෘති පත්‍රය පිටපත් 03 ක් (පළාත් සභා පාසල් සඳහා පිටපත් 02)
 2. දිවයිනෙන් බැහැර යාමේ අයදුම්පත්‍රය (පළාත් පාසල් සඳහා පමණි)
 3. පෞද්ගලික ලිපිගෙනුව ඇසුරින් සකස් කර ඇති වාර්තාව පිටපත් 02
 4. එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය පිටපත් 02
 5. රාජකාරි ආවරණ ලිපි පිටපත් 02
 6. තනතුර ස්ථීර කිරීම පිටපත් 02
 7. වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය පිටපත් 02
 8. ජාතික හැදුනුම්පත පිටපත් 02
 9. ණය වාරික රිසිටපත් හෝ ඇපකරු ප්‍රකාශ 02

II රාජකාරි විදේශ නිවාඩු සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම

 1. පෞද්ගලික විදේශ නිවාඩු සඳහා ඉහත ඉදිරිපත් කරණ සියලුම ලිපි ලේඛන අදාළ වන අතර ඊට අමතරව
 2. 16 වන පරිශිෂ්ඨය පිටපත් 03
 3. රාජකාරිය සඳහා කැඳවීමේ ලිපිය පිටපත් 02(අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන්)

III රැකියාවක් සඳහා විදේශ නිවාඩු ඉදිරිපත් කිරීම

 1. පොදු 126 ආකෘති පත්‍රය පිටපත් 03 ක් (පළාත් සභා පාසල් සඳහා පිටපත් 02)
 2. දිවයිනෙන් බැහැර යාමේ අයදුම්පත්‍රය පිටපත් 03 (පළාත් සභා පාසල් සඳහා පමණි)
 3. පෞද්ගලික ලිපි ගොනුව ඇසුරින් සකස් කර ඇති වාර්තාව පිටපත් 02
 4. එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය පිටපත් 02
 5. රැකියාව පිළිබඳ පත්වීම් ලිපිය පිටපත් 02(රැකියාව අරම්භක දිනය සහ අවසන් දිනය පැහැදිලිව සඳහන් විය යුතුය උදා:- 2020.01.10 දින සිට 2022.01.09 දින දක්වා)
 6. 10 වන පරිශිෂ්ඨය පිටපත් 03( මෙහිදී ගිවිසුම සම්පූර්ණ කිරීමේදී කෙටියෙන් වචන නොයොදා සම්පූර්ණ වචනයම භාවිත කර, ගිවිසුමේ අවසන් පිටුවේ අත්සන හා පදවි නාමයට වම් පැත්තේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂගේ නිර්දේශය, අත්සන සහ නිල මුද්‍රාව සහිතව ඉදිරිපත් කරන්න
 7. 10 වන පරිශිෂඨය අදාළ ගුරුභවතාගේ කෙටි අත්සන් සහිත විය යුතුය.
 8. රාජකාරි ආවරණ ලිපි පිටපත් 02
 9. තනතුර ස්ථීර කිරීම පිටපත් 02
 10. වලංගු විදේශ ගමන් බලත්‍රය පිටපත් 02
 11. ජාතික හැදුනුම්පත පිටපත් 02
 12. ණය වාරික රිසිට්පත් හෝ ඇපකරු ප්‍රකාශ 02(ණය සියල්ල ගෙවා අවසන් කල යුතුය)

IV අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා විදේශ නිවාඩු ඉදිරිපත් කිරීම

 1. පොදු 126 ආකෘති පත්‍රය පිටපත් 03 ක් (පළාත් සභා පාසල් සඳහා පිටපත් 02)
 2. දිවයිනෙන් බැහැර යාමේ අයදුම්පත්‍රය පිටපත් 03(පළාත් සභා පාසල් සඳහා පමණි)
 3. පෞද්ගලික ලිපි ගොනුව ඇසුරින් සකස් කර ඇති වාර්තාව පිටපත් 02
 4. එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය පිටපත් 02
 5. රාජකාරි ආවරණ ලිපි පිටපත් 02
 6. තනතුර ස්ථීර කිරීම පිටපත් 02
 7. වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය පිටපත් 02
 8. ජාතික හැදුනුම්පත පිටපත් 02
 9. ණය වාරික රිසිට්පත් හෝ ඇපකරු ප්‍රකාශ 02(ණය වාරික සියල්ල ගෙවා අවසන් කල යුතුය)
 10. හදාරණ පාඨමාලාව මෙරට නොමැති බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ලිපිය
 11. අධ්‍යයන පාඨමාලාව නිලධාරියාගේ උසස්වීමට අවශ්‍ය බවට විදුහල්පතිගේ සහතිකය
 12. 9 වන පරිශිෂ්ඨය පිටපත් 03 (ගිවිසුම සම්පූර්ණ කිරීමේදී ඉහත III හි සඳහන් පරිදි කටයුතු කරන්න)

V කලත්‍රයාගේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා කලත්‍රයා සමඟ විදේශ ගතවීම

 1. පොදු 126 ආකෘති පත්‍රය පිටපත් 03 ක් ( පළාත් සභා පාසල් සඳහා පිටපත් 02)
 2. දිවයිනෙන් බැහැරයාමේ අයදුම්පත්‍රය පිටපත් 03 (පළාත් සභා පාසල් සඳහා පමණි)
 3. පෞද්ගලික ලිපි ගොණුව ඇසුරින් සකස් කර ඇති වාර්තාව පිටපත් 02
 4. එතෙර නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය පිටපත් 02
 5. රාජකාරි ආවරණ ලිපි පිටපත් 02
 6. වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය පිටපත් 02
 7. ජාතික හැදුනුම්පත පිටපත් 02
 8. ණය වාරික රිසිට්පත් හෝ ඇපකරු ප්‍රකාශ 02 ( ණය වාරික සියල්ල ගෙවා අවසන් කල යුතුය)
 9. විවාහ සහතිකයේ පිටපත් 02
 10. 33 වන පරිශිෂ්ඨය පිටපත් 03 (ගිවිසුම සම්පූර්ණ කිරීමේදී ඉහත III හි සඳහන් පරිදි කටයුතු කරන්න)
 11. රජයේ සේවයේ නියුතු කලත්‍රයාට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා සහභාගීවීමට අදාළ සේවා ස්ථානයෙන් ලද ලිපිය

VI විදේශ නිවාඩු සංශෝධනයට ඉදිරිපත් කිරීම

 1. විදේශ නිවාඩු අනුමත ලිපියේ පිටපත් 02
 2. අදාළ ගුරුභවතාගේ ඉල්ලීම් ලිපියේ පිටපත් 02
 3. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ මෙරට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේනතුවේ දිවයිනෙන් පිටවීම සහ නැවත දිවයිනට පැමිණීමේ පැහැදිලි මුද්‍රාව සහිත පිටපත් 02
 4. චිදේශ නිවාඩු නිමවී නැවත සේවයට වාර්තා කළ බව දැක්වෙන ලොග් සටහන් පිටපත් 02

VII විදේශ නිවාඩු අවලංගු කිරීමට ඉදිරිපත් කිරීම

 1. විදේශ නිවාඩු අනුමත ලිපියේ පිටපත් 02
 2. ගුරු භවතාගේ ඉල්ලීමේ ලිපියේ පිටපත් 02
 3. විදේශ නිවාඩු නොලබා සේවයට වාර්තා කළ බවට විදුහල්පති ගේ සහතිකයේ පිටපත් 02
 4. විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ පැහැදිලි පිටපත් 02 (විදේශ නිවාඩු ලබා නොගත් බව සහතික කරගැනීම සඳහා)


සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.