විදුහල්පතිවරු සදහා

2020.11.22 (පෙ.ව 8.15)

පහතින් වැදගත් පෝරම 2ක් ඔබ සඳහා නිකුත් කර ඇත.

හිඟුරක්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් ක්‍රියාත්මක කිරීම 2020 තුන්වර වාරය – තොරතුරු ලබා ගැනීම

පහත සඳහන් “පාසල් වල එදිනෙදා ශිෂ්‍ය සහ ගුරු තොරතුරු ලබා ගැනීම” පෝරමය (තැඹිලි පැහැති) පුරවා පාසල පවත්වන සෑම දිනකම ‍පෙ.ව 9.30 ට පෙර Submit කරන්න.

පහත සඳහන් “පාසල් ක්‍රියාත්මක කිරීම 2020 – තුන්වර වාරය තොරතුරු ලබා ගැනීම” පෝරමය (ලා නිල් පැහැති) පුරවා 2020/11/23 වන සඳු දින ප.ව 4.30 ට පෙර Submit කරන්න.

2020.11.14 (පව 9.20)

දුරස්ථ ක්‍රමවේද භාවිතයෙන් මොඩියුල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා , ගුරු තොරතුරු රැස් කිරීම – 2020

දුරස්ථ ක්‍රමවේද භාවිතයෙන් මොඩියුල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා , ගුරු තොරතුරු රැස් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් උපදෙස් ලබා දී ඇත. පහත සඳහන් Download බොත්තම Click කිරීමෙන් අදාල Excel Sheet ආකෘතිය Download කර ගත හැකිය.

ඔබේ පාසලේ නමින් එම ගොණුව Rename කරන්න. (උදා. bisokotuwaMMV.xlsx ) පසුව එය නිවැරදිව පුරවා 2020 නොවැම්බර්  20 වන සිකුරාදා පව 4.30 පෙර directorzonalhg@gmail.com ලිපිනයට email කරන්න.

email කරන විට Subject යන ස්ථානයේ “මොඩියුල ක්‍රියාත්මක කිරීම” ‍ලෙස යොදන්න.

මෙම දුරස්ථ ක්‍රමවේද භාවිතය සඳහා ගුරුභවතාගේ email ලිපිනය ඉතාමත්ම වැදගත් බැවින් සෑම ගුරුභවතෙකු සඳහාම ක්‍රියාත්මක තත්වයේ email ලිපිනයක් තිබීම අත්‍යාවශ්‍ය කාරණයකි.

**දැනට ගුරු සේවයේ 1 ශ්‍රේණියේ ගුරුභවතුන් ඇතුළත් කිරීම අවශ්‍ය නොවන අතර

**Excel Sheet ආකෘතිය වෙනත් ආකාරයක ආකෘති ලෙස වෙනස්කර එවීමෙන් වලකින්න. (උදා. pdf හෝ Picture format )

( විමසීම් – ඩී.එම්.වසන්ත දිසානායක – ගුරු මධ්‍යස්ථාන කළමණාකරු – 0701130272 )

2020.11.11

පාසල ආරම්භ කිරීමේ දී 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන් පිලිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම

පහත සඳහන් Download බොත්තම Click කර Excel Sheet ආකෘතිය Download කර ගන්න. එය නිවැරදිව පුරවා 2020 නොවැම්බර්  13 දින පව 4.30 පෙර directorzonalhg@gmail.com ලිපිනයට email කරන්න.

 • 2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.

 • සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් 2020 ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.

 • මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න. 2020/10/06 
(2020/10/29 2.05 ප:ව)
විදුහල්පතිතුමන්ලා වෙත
ඔබගේ කාලය ඉතිරි කිරීමත්, ඵලදායි සේවාවක් ලබා දීමත්, ඔබව නව තාක්ෂණික ලෝකයට විවර කිරිමත් අප කලාප කාර්යාලයේ අරමුණයි.
හිඟුරක්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පෝරමය පුරවන්න.
කොට්ඨාශය තෝරන්න.
Next බොත්තම ඔබන්න.
පාසල තෝරන්න.
Next බොත්තම ඔබන්න.
Your answer යන ස්ථාන වල එක් එක් ශ්‍රේණියට අදාල මුළු පිරිමි ලමුන් සංඛ්‍යාව සහ මුළු ගැහැණු ලමුන් සංඛ්‍යාව වෙන වෙනම පුරවන්න.
අවසානයේ දම් පැහැති Submit බොත්තම ඔබන්න

මේ පිළිබඳ ඔබගේ අදහස් ලබාගැනීමට පහත සඳහන් පෝරමය ද පුරවා Submit කර අප වෙත සහයෝගය ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

  නම

  දුරකථන අංකය

  email ලිපිනය

  මාතෘකාව* (optional)

  යෝජනාව හෝ ගැටළුව* (optional)


  සෙවීම

  වෙබ් පුවත්

     
  ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

  Hot News/උණුසුම් පුවත්

  හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


  2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


  1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
  2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

  2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.