මුල් පත්වීම

මුල් පත්වීමේදී ලබාදිය යුතු ලේඛන

  1. උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත
  2. අධ්‍යාපන සහතික පිටපත්
  3. ජාතික හැදුනුම්පතෙහි පිටපත
  4. විවාහ සහතිකය
  5. කාලත්‍රයාගේ උප්පැන්න සහතිකයේ සහතික කල පිටපත
  6. දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතික
  7. වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය
  8. දිවුරුම, ගිවිසුම, ප්‍රතිඥාව
  9. වෛද්‍ය වාර්තාව

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.