මැදිරිගිරිය කොට්ඨාසය

කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

ඩබ්.ජී. සෙනවිරත්න බණ්ඩා මයා (ස.අ.අ)
071 83 19 253

පාසල් ලැයිස්තුව

අංකයපාසල් අංකයපාසලේ නමපාසල් වර්ගයපංති පරාසයමාධ්‍යදුරකථන අංකයදුරකථන අංකය
120248NCP/P/HG/MG/Vijayapura p s31-5Sinhala-
220030NCP/P/HG/MG/Diyasenpura M.V31-13Sinhala027 2050840
320033NCP/P/HG/MG/Kawdulla M.V1 C1-13Sinhala027 2055020
420035NCP/P/HG/MG/Medirigiriya M M.V1 AB1-13Sinhala027 2248220
520036NCP/P/HG/MG/Divulankadawala M.M.V1 AB1-13Sinhala027 2248077
620039NCP/P/HG/MG/Ambagaswewa M.V1 C1-13Sinhala027 3280146
720040NCP/P/HG/MG/Bisobandara K. V21-13Sinhala027 5685206
820042NCP/P/HG/MG/Bebiyawewa Primary School31-5Sinhala077 4605158
920045NCP/P/HG/MG/Kawduluwewa Mahinda M.V1 AB1-13Sinhala027 2056363
1020046NCP/P/HG/MG/Vijayapura M.V1 C1-13Sinhala071 3902040
1120047NCP/P/HG/MG/Mayurapada K. V21-11Sinhala072 5741425
1220048NCP/P/HG/MG/Kahambiliyawa .V21-5Sinhala027 3272876
1320049NCP/P/HG/MG/Kusumpokuna .V31-5Sinhala027 5685133
1420052NCP/P/HG/MG/Mandalagiriya M.V1 C1-13Sinhala027 2248700
1520053NCP/P/HG/MG/Meegaswewa K.V21-11Sinhala077 2380406
1620054NCP/P/HG/MG/Yudaganawa K.V31-5Sinhala-
1720055NCP/P/HG/MG/Sri Rahula.K.V21-11Sinhala027 3280370
1820057NCP/P/HG/MG/Parakumpura K.V31-5Sinhala027 3900828
1920059NCP/P/HG/MG/Sansungama P.V31-5Sinhala-
2020061NCP/P/HG/MG/Wadigawewa Primary School31-5Sinhala077 1734765
2120063NCP/P/HG/MG/Kohombadamana K.V21-11Sinhala071 8229097
2220064NCP/P/HG/MG/Thalakolawewa Primary School31-5Sinhala072 8560080
2320065NCP/P/HG/MG/Gurugodalla P.V31-5Sinhala-
2420066NCP/P/HG/MG/Bisobandaragama Primary School31-5Sinhala071 6406085
2520067NCP/P/HG/MG/Damsopura P.V31-5Sinhala071 8450177
2620068NCP/P/HG/MG/Siyambalagas Handiya Primary V.31-5Sinhala-
2720164NCP/P/HG/MG/Palliyagodalla Annoor Mu.V1 C1-9Tamil077 9778081
2820166NCP/P/HG/MG/Pangurana Mu Primary School31-5Tamil027 5686332
2920214NCP/P/HG/MG/Viharagama .V31-5Sinhala027 5685006
3020215NCP/P/HG/MG/Udaragama Primary School31-5Sinhala071 6581721
3120218NCP/P/HG/MG/Diggalpura primary School31-5Sinhala077 8096854
3220224NCP/P/HG/MG/Mirishena primary School31-5Sinhala071 2338554
3320228NCP/P/HG/MG/Kumudupura Primary School31-5Sinhala-
3420243NCP/P/HG/MG/Sirimawo Bandaranayake K.V31-5Sinhala-

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.