බකමූණ ගුරු මධ්‍යස්ථානය

කාර්යය මණ්ඩලය

ඩී.එම්.ඩී. සෙනරත් දිසානායක මයා -කළමනාකරු
අ:අනමනිලධාරියාගේ නමදුරකථන අංකයවිද්‍යුත් තැපෑල
1ඩී.එම්.ඩී. සෙනරත් දිසානායක මයාකළමනාකරු071-6167377
2ඩබ්.එම්.ආර්.හේරත් මයාසේවා සහායක071- 6317500
3බී.ඒ.එන්.එස්. සමරනායක මියසේවා සහායක070-2897450

අපගේ සේවාවන්

  • ගුරු වෘත්තීය සංවර්ධන මොඩියුල ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • පාසල් පාදක ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන් (SBPTD) ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහය වීම
  • අධ්‍යාපන පර්යේෂණ සිදු කිරීම
  • අධ්‍යාපන කලාපයේ ගුරු,විදුහල්පති ,ගුරු උපදේශක වෘත්තීය සංවර්ධන අවශ්‍යතා හඳුනා ගනිමින් වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම
  • විෂය මාලා ප්‍රතිසංස්කණ අවස්ථාවන්හිදී ගුරුභවතුන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් ඒ සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.
  • නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • ගුණාත්මක අධ්‍යාපන සංවර්ධනය සඳහා ශිෂ්‍ය උපදේශන/ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • පාසල් ප්‍රජාව දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.