පාලන ශාඛාව

කාර්යය මණ්ඩලය

අ.අනමතනතුරදු.අංකයඊ මේල් ලිපිනය
1ඊ.එම්.ජේ.බණ්ඩාර මයාප්‍ර. කළ. සහකාර725445866
2ඩී.එම්.එන්.කුමාරි මියමා. සහකාර716897496
3බී.ඒ.එස්.කේ.බණ්ඩාර මැණිකේ මියකළ. සහකාර711158765
4ආර්.එම්.එස්.රාජපක්ෂ මියකළ. සහකාර716515090
5එම්.ජී.එස්.චතුරංග මයාකළ. සහකාර715257032mgschathuranga83@gmail.com
7ඩී.එච්.එම්.පී.කොබ්බෑකඩුව මියකළ. සහකාර776416717priyadarshanikobbakaduwa@gmail.com

අපගේ සේවාවන්

 • අග්‍රහාර රක්ෂණ හිමිකම් ලබා ගැනීම
 • සිසු සුරක්ෂා
 • ශාලා පහසුකම් / ක්‍රීඩා පිටිටනි ලබා ගැනීම.
 • අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉදිරි වැඩසටහන් හා සංශෝධන වැඩසටහන් ලබා ගැනීම
 • පරිවර්තිත ගමන් වියදම්
 • ගුරු උපදේශක දීමනාව
 • අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල ගමන් වියදම්
 • නිවාඩු
 • ශිෂ්‍ය කාර්ය දර්ශන වාර්තාවේ දෙවන පිටපත ලබා දීම.
 • පෝෂණ වවුචර් ගණනය කර ගෙවීම සදහා ඉදිරිපත් කිරීම
 • පාසල් ක්ෂේත්‍ර චාරිකා සදහා අනුමැතිය ලබා දීම Download
 • විදුලි බිල්පත පියවීම
 • දුරකථන බිල්පත්
 • නිළනිවාස ඉල්ලුමි කිරිම
 • නිළනිවාස නැවත භාරදිම
 • දුමිරිය බලපත්‍ර ලබාදිම
 • පලාත් පාසල් අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල වැටුප් වර්ධක ලබාදිම
 • නිළ ඇදුම් දිමනා හිමි අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සදහා නිළඇදුම් දිමනා ලබාදිම
 • පළාත් සභා ආරක්ෂක ඒකකය වෙත ගෙවිමි කිරිම
 • පාසල්වල සියලුම තොරතුරු ලබාදිම
 • තොරතුරු දැන ගැනිමේ පනතට අනුව තොරතුරු ලබාදිම
 • අධ්‍යාපන සංවර්ධන කටයුතු
 • ගුරු කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධනය
 • පාසල්මටිටමේ තරග සංවිධානය සහ පැවැත්විම
 • පාසල් අභ්‍යන්තර කාර්යයන් නියාමනය කිරිම සහ අවශ්‍ය මග පෙන්විම
 • දේපළ ණය සම්බන්ධව
 • ආපදා ණය
 • ශිෂ්‍යාධාර ගෙවීම
 • විශ්‍රාම පරිපාලන නිළධාරි/ ප්‍ර.කළ.සහ./කළ.සහ.(කට්ටල භාර ගැන්වීම)


සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.