ප්‍රසූත නිවාඩු

සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත ප්‍රසූත නිවාඩු

දරුවා උපත ලද දිනයේ සිට රජයේ වැඩකරණ දින 84 ක් දක්වා මෙම නිවාඩු ලබාදෙනු ලැබේ.
උදා:- දරුවාගේ උපන්දිනය 2020.01.01. නම්
2020.01.01 සිට 2020.01.31 දක්වා දින 21

2020.02.01 සිට 2020.02.29 දක්වා දින 18

2020.03.01 සිට 2020.03.31 දක්වා දින 21

2020.04.01 සිට 2020.04.30 දක්වා දින 18

2020.05.01 සිට 2020.05.13 දක්වා දින 06

මුලු දින ගණන                                           84

අඩ වැටුප් නොගන්නේ නම් 2020.05.14 දින සේවයට වාර්තා කල යුතු වේ.

අයදුම් පත විදුහල්පති නිර්දේශය සහිතව පිටපත් 4 කින් ඉදිරිපත් කල යුතුවේ (වෛද්‍ය වාර්තාව හෝ දරුවාගේ උප්පැන්නය සමඟ)

අඩ වැටුප් සහිත ප්‍රසූත නිවාඩු

සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත ප්‍රසූත නිවාඩු අවසන් වූ දින සිට දින 84 ක් දක්වා මෙම නිවාඩු ලබා දෙනු ලැබේ.

උදා:-

2020.05.14 සිට 2020.05.31 දක්වා දින 18

2020.06.01 සිට 2020.06.30 දක්වා දින 30

2020.07.01 සිට 2020.07.31 දක්වා දින 31

2020.08.01 සිට 2020.08.05 දක්වා දින 05

මුලු නිවාඩු ගණන                                      84

වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා නොගන්නේ නම් 2020.08.06 දින සේවයට වාර්තා කල යුතු වෙයි
නිවාඩු ඉල්ලීමේ ලිපිය විදුහල්පති නිර්දේශයෙන් ප්‍රසූත නිවාඩු අවසන්වීමට පෙර ඉදිරිපත් කල යුතුය

වැටුප් රහිත ප්‍රසූත නිවාඩු

අඩවැටුප් අවසන්වූ දින සිට දින 84 ක් දක්වා ලබාදෙනු ලැබේ

උදා:-

2020.08.06 සිට 2020.08.31 දක්වා දින 26

2020.09.01 සිට 2020.09.30 දක්වා දින 30

2020.10.01 සිට 2020.10.28 දක්වා දින 28

මුලු දින ගණන                                          84

අයදුම් කිරීම.

ඉල්ලීමේ ලිපිය විදුහල්පති නිර්දේශය සහිතව අඩවැටුප් ප්‍රසූත නිවාඩු අවසන්වීමට පෙර ඉදිරිපත් කල යුතුවේ


සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.