පළාත් පාසල් අනධ්‍යන කාර්යය මණ්ඩලය – හිඟුරක්ගොඩ

ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන්

අ.අනමවර්තමාන සේවා ස්ථානයහැඳුනුම්පත් අංකය
1එම්.ඩී.ඒ.සඳරුවන් එදිරිසිංහ පො/නාගපොකුණ ක.වි198908601890
2ජේ.එම්.එස්.අරුණ ජයලත්පො/රජරට ම.වි198331004667
3එච්.පී.බී.පී.හේවා පතිරණපො/බිසෝබණ්ඩාර ක.වි930034258V
4පී.එම්.වී.සී.ආර්. බණ්ඩාරනායකපො/අතරගල්ලෑව ම.වි198308603613
5එච්.ඒ.සංචිලා මිහිරාණිපො/බකමූණ මහසෙන් ම.වි916480830V
6පී.ජී.දිල්ශාන් ප්‍රදීප් ජයසිංහපො/සෑගල ම.වි980732436V
7කේ.ඒ.ඩී.පී.ලක්මාල් සිරිවර්ධනපො/මයුරපාද ක.වි199332900700
8එම්.ඩබ්.මදුසංක බණ්ඩාරපො/ඇලහැර ක.වි941433456V
9ඩී.බී.සේනාරත්නපො/සිංහල රොටවැව ක.වි830734490V
10එල්.අයි.උදයංගනී ලියනගේපො/දියසෙන්පුර ම.වි995795302V
11එච්.එම්.එන්.එල්.පී.රණතුංගපො/ඉරහඳකෙටූවැව ම.වි970503021V
12කේ.ජී.ඒ.ධනංජය ජයතිලකපො/කවුඩුල්ල ම.වි911443325V
13ඩබ්.සී.කෞමදා විදානගේපො/රජරට ම.වි996423727V
14ආර්.වී.තාරුක රාජපක්ෂපො/ගිරිතලේ ගම ම.වි961183065V
15පී.කේ.රුවන් තාරකපො/හතරැස්කොටුව ක.වි943133620V
16එච්.එම්.එන්.ප්‍රසන්න හේරත්පො/අලුත්ඔය ක.වි941750788V
17එල්.ඩී.එස්.ධනුෂ්ක ලියනගේපො/උණගලාවෙහෙර ක.වි980632750V
18ආර්.එම්.ජේ.එස්.එච්. රත්නායකපො/ගල්මුල්ල ක.වි199214302178
19එම්.ජී.ආර්.මධුෂාන් ධර්මවර්ධනපො/විජයපුර ම.වි991383123V
20එල්.බුද්ධිමා හර්ෂණීපො/විජයපුර ම.වි199953302060
21වයි.එස්.ඇල්පිටියපො/කොහොඹදමන ක.වි972902381V
22ඒ.ජී.එම්.සමන්තා ආරියරත්නපො/කෝට්ටපිටිය ක.වි906270510V
23එච්.පී.ෂෙහානි භාග්‍යාපො/මණ්ඩලගිරිය ම.වි995643650V
24ටී.එම්.ජේ.කේ.වික්‍රමසේකරපො/කවුඩුළුවැව මහින්ද ම.වි983152554V
25පී.එම්.ටී.නයනජිත් පතිරාජපො/බිසෝබණ්ඩාර ක.වි953422646V
26බී.ඒ.ඒ.චිරාජ් අමරසිංහපො/අත්තණකඩවල ම.වි843061451V
27ජේ.එම්.අයි.හසික ජයකොඩිපො/මීගස්වැව ක.වි199632200014
28එම්.මුවිදු ප්‍රභාෂ්වරපො/ගල්ඔය හංදිය ක.වි991162330V
29කේ.ජී.එන්.ඩී.කුමාරිපො/කවුඩුල්ල ම.වි955622650V
30එල්.රංජන් මධුශාන්තපො/ශ්‍රී රාහුල ක.වි199433301480
31ඒ.එල්.යූ.මධුෂාන් ලියනගේපො/අඹගස්වැව ම.වි920700012V
32ඩී.එම්.එම්.චමෝද් දිසානායකපො/මණ්ඩලගිරිය ම.වි980733718V
33ටී.පී.ජී.එස්.ඩී.දිල්ෂාන් ජයරත්නපො/නිකපිටිය ක.වි981082184V
34එල්.ඒ.කේ.චලංක ජයසූරියපො/නාගලකන්ද න.ම.වි972210293V
35පී.ඒ.බී.මධුෂානි රත්නසිරිපො/දිවුලන්කඩවල ම.ම.වි995585375V
36එස්.එම්.එස්.දර්ශණී නවරත්නපො/ජයන්තිපුර ක.වි975090906V
37ඒ.ජී.ඒ.උදාර ඉන්ද්‍රජිත්පො/යෝධඇල ම.වි980640833V
38ඩී.එස්.ලක්මාල්පො/දිවුලන්කඩවල ම.ම.වි881114879V
39ඒ.ඩී.හර්ෂා වික්‍රමසිංහපො/අඹගස්වැව ම.වි935310911V
40ඩබ්.එම්.එම්.ඩී.කුලරත්නපො/යෝධඇල ම.වි925672068V
41ආර්.එම්.ටී.කුමාරි රත්නායකපො/බිසෝබණ්ඩාර ක.වි857503953V
42ජී.ජී.ජේ.ප්‍රියනාත් වික්‍රමසිංහපො/ජයසිරිපුර ක.වි901163219V
43බී.ඩබ්.ටී.රුමේෂ් ධනපාලපො/සියඹලාව ක.වි910920510V
44එච්.එම්.සඳුන් සංජීව බණ්ඩාරපො/මණ්ඩලගිරිය ම.වි910541390V
45ටී.ජී.ඩී.විජේරත්නපො/මොරගස්වැව ක.වි199951310524
46එන්.එස්.සූරියපාල මියපො/දිවුලන්කඩවල ම.ම.වි866770620V

රසායනාගාර සහකාර

අ.අනමවර්තමාන සේවා ස්ථානයහැඳුනුම්පත් අංකය
1එන්.එම්.නදීකා ධනේස්වරී කුමාරි නවරත්න මියපො/ඉරහඳකෙටූවැව ම.වි.817612610V
2ඩබ්.ඒ.එස්.සුවිමාලි ජයසිංහ මෙයපො/ගිරිතලේගම ම.වි.905850407V
3ඊ.එම්.එස්.කුමාරි ඒකනායක මියපො/බකමූණ මහසෙන් ම.ම.වි.746842341V
4ඩබ්.එම්.සුසන්ත ලාල් කුමාර මයාපො/රජරට ම.වි.773611270V
5එම්.ජී.හර්ෂනී මේකලා මඩවල මියපො/විජයපුර ම.වි.835810569V
6එස්.පී.දිලාන් ශෂි ප්‍රභාත් විජයනායක මයාපො/අත්තනකඩවල ම.වි.910040340V
7කේ.ඒ.ඉෂංකා ලක්මාලි කළිඟුආරච්චි මෙයපො/දිවුලන්කඩවල ම.ම.වි.916181264V
8එස්.එන්.මල්කාන්ති මෙයපො/කවුඩුලුවැව මහින්ද ම.වි.917721750V

කාර්යාල මුරකරු

අ.අනමවර්තමාන සේවා ස්ථානයහැඳුනුම්පත් අංකය
1කේ.ජී.ප්‍රදීප් නිරෝෂණ මයාපො/බකමූණ මහසෙන් ප්‍රා.වි.703561969V

කාර්යාල කාර්ය සහායක

අ.අනමවර්තමාන සේවා ස්ථානයහැඳුනුම්පත් අංකය
1කේ.ඩී.ජී.දිනුෂා කුමුදිනි මෙයඇලහැර කො.අ.කා845411352V
2පී.ජී.මානිකා ප්‍රියංගනී මියහිඟුරක්ගොඩ කො.අ.කා.738372751V
3ඩබ්.ඒ.අයි.සංදීපනී වික්‍රමආරච්චි මියමැදිරිගිරිය කො.අ.කා957282504V

පාසල් කාර්ය සහායක

අ.අනමවර්තමාන සේවා ස්ථානයහැඳුනුම්පත් අංකය
1කේ.ඒ.එන්.ස්වර්ණමාලි මියපො/කවුඩුල්ල ම.වි.765731160 V
2ටී.එම්.විමුක්ති කුමාර තෙන්නකෝන් මයාපො/යෝධඇල ම.වි.930132888 V
3ඩී.එල්.වැන්ඩෝට් මියපො/රජරට ම.වි.905293664 V
4එම්.එම්.දිලානි නන්දසේන මියපො/විජයපුර ම.වි.906283212 V
5ඩී.කේ.සන්ධ්‍යා කුමාරි මියපො/කවුඩුලුවැව මහින්ද ම.වි.916353596 V
6ඩී.පී.දිලන්ති සඳමාලි මියපො/අඹගස්වැව ම.වි.914359019V
7ආර්.එම්.එස්.එම්.රත්නායක මියපො/දියසෙන්පුර ම.වි.908000170 V
8ඊ.ඒ.බී.උදයාංගනී මෙයපො/මින්නේරිය ප්‍රා.වි.886822758 V
9ඩී.එම්.නාලිකා චාන්දනී දසනායක මියපො/බකමූණ මහසෙන් ම.ම.වි.726411956 V
10එල්.ජී.ජී.ජයරත්න මයාපො/උදාරගම ප්‍රා.වි.701364716 V
11කේ.කේ.සිහිරා චාමලී මියපො/අත්තනකඩවල ම.වි.848510238 V
12පී.ඒ.එස්.සමන්මාලා මියපො/විද්‍යාලෝක ආ.ප්‍රා.වි.816743494 V
13ඩබ්.එන්.දර්ශණී කුමාරී මියපො/කොහොඹදමන ක.වි.886252277 V
14ඩබ්.ජී.ඩබ්.ජී.එම්.කේ.ඒකනායක මියපො/සෑගල ම.වි.746061625 V
15එම්.ඩබ්.එන්.ඩී.ගුණසේකර මියපො/අතරගල්ලෑව ම.වි.857030990 V
16ඩබ්.එම්.දීපිකා අනුරුද්දිකා කුමාරි මියපො/මණ්ඩලගිරිය ම.වි.746650868 V
17බී.එච්.ශානිකා ප්‍රශාදී බෝපගොඩ මියපො/බකමූණ මහසෙන් ප්‍රා.වි.786511631 V
18පී.ඒ.සී.කේ ප්‍රියදර්ශණී මියපො/දිවුලන්කඩවල ම.ම.වි.926433792 V
19ඒ.ජී.තමරා නේරංජනී සිරිසේන මියපො/රජරට ම.වි.757422689 V
20ආර්.එම්.එන්.එස්.තිලකරත්න මියපො/දිවුලන්කඩවල ම.ම.වි.846513418 V
21ආර්.ඒ.එස්.සී.රාජපක්ෂ මියපො/කෝදුරුවාව ප්‍රා.වි.917321671V
22එන්.ජී.එන්.මධුවන්ති මෙයපො/දිවුලන්කඩවල ම.ම.වි.946360317 V
23ආර්.ඒ.එන්.පී.සෙනෙවිරත්න මියපො/සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ප්‍රා.වි.928263924 V
24යූ.ජී.ඒ.කුමාරි මැණිකේ මියපො/හිඟුරක්ගොඩ ක.වි.737180042 V
25ඒ.එම්.ප්‍රදීපිකා නිරෝෂිණී මුණසිංහ මියපො/යටියල්පොතාන ප්‍රා.වි.835513840 V
26ආර්.එම්.එස්.වසන්ති රත්නායක මියපො/සී.පී.පුර ප්‍රා.වි.876221462 V
27එච්.එම්.නයෝමී විජේරත්න මියපො/අතරගල්ලෑව ම.වි.815653548 V
28එල්.ආර්.එම්.කුමාරි මියපො/තලාකොලවැව ක.වි.777053221 V
29පී.ජී.සී.කුමාරි පල්ලේගෙදර මියපො/ගිරිතලේගම ම.වි.808280523 V
30එම්.ජී.නිලූකා ප්‍රියදර්ශනී මියපො/මණ්ඩලගිරිය ම.වි.885091679 V
31ටී.එම්.සී.ඒ.ප්‍රේමරත්න මයාපො/විහාරගම ප්‍රා.වි.850390525 V
32ඒ.එම්.සී.කුමාරි මියපො/කොහොඹදමන ක.වි.775843101 V
33අයි.ජී.සී.ඩී.ඉද්දමල්ගොඩ මියපො/ඇලහැර ක.වි.905650750 V
34යූ.එල්.ඩී.දර්ශණමාලී මියපො/බිසෝබණ්ඩාරගම ප්‍රා.වි.925942758 V
35එච්.එම්.සී.කල්හාරි මියපො/සූරියගම ප්‍රා.වි.885933360 V
36ඊ.ආර්.ජානකී කුමාරි මියපො/නාගපොකුණ ක.වි.755162078 V
37චමිලා ජානකී දවටගොල්ල මියපො/මොරගස්වැව ක.වි.198156200224 V
38එච්.එම්.එස්.පවිත්‍රා හේරත් මියපො/දියසෙන්පුර ම.වි.937222394 V
39ආර්.ඒ.ඩී.එම්.රූපසිංහ මියපො/නිකපිටිය ක.වි.735921681 V
40ඩී.ජී.හසංගිකා රන්දෙණිය මියපො/චන්දන පොකුණ ක.වි.935091756 V
41ආර්.පී.බී.එස්.එස්.බෝගහවත්ත මියපො/බකමූණ මහසෙන් ම.ම.වි.747082740 V
42එච්.පී.සී.සමරනාත් මයාපො/කහඹිලියාව ක.වි.911521415 V
43පී.එල්.ටී.අයි.ලක්මිණි ගුණසේකර මියපො/කවුඩුල්ල ම.වි.817573240 V
44පී.ඒ.එස්.පී.කුමාර මයාපො/යුධගනාව ක.වි.812774905 V
45එස්.ඩී.මදුමාලී මියපො/මයුරපාද ක.වි.865960654 V
46එම්.පී.එන්.හර්ෂණී කරුණාරත්න මියපො/කුමුදුපුර ප්‍රා.වි.907930769 V
47කේ.එච්.අයි.ඒ.ප්‍රියදර්ශනී මියපො/ඉරහඳකෙටූවැව ම.වි.778473178 V
48ඩී.එම්.ධර්මලතා මියපො/කවුඩුලුවැව මහින්ද ම.වි.855090694 V
49ඩබ්.ජී.නිලන්ති වෙදගෙදර මියපො/මණ්ඩලගිරිය ම.වි.19737771938 V
50එම්.ඒ.සෝමාවතී මියපො/සියඹලාගස් හංදිය ප්‍රා.වි.717670965 V
51ඩබ්.ජී.එන්.හර්ෂණී මියපො/පැරකුම්පුර ප්‍රා.වි.827804673 V
52ඩී.එම්.එන්.පී.දිසානායක මියපො/දම්සෝපුර ක.වි.817270840 V
53එස්.එම්.සී.සේනානායක මියපො/කෝට්ටපිටිය ක.වි.706103279V
54ආර්.ජී.එල්.හපුගොඩ මියපො/මින්නේරිය ප්‍රා.වි.918201971 V
55ආර්.එම්.කරුණාවතී මියපො/ගිරිතලේගම ම.වි.855684101 V
56පී.එච්.ඒ.ජේ.මැණිකේ මියපො/උණගලාවෙහෙර ක.වි.785650190 V
57පී.ආර්.කේ.ශ්‍යාමලී මෙයපො/දිග්ගල්පුර ප්‍රා.වි.936191304 V
58යූ.එම්.සමන්ති මියපො/හතරැස්කොටුව ක.වි.818604343 V
59එම්.එන්.ඒ.ඩබ්.එස්.ගුණවර්ධන මියපො/නාගලකන්ද ම.වි.847522984V
60ඒ.එම්.ටී.භාග්‍යා අමරසිංහ මියපො/පහළ අඹගස්වැව ශ්‍රී රාහුල ක.වි.926181220V
61ඩබ්.එච්.එම්.එස්.සී.බී.හේරත් මයාපො/ජයන්තිගුරුකුල ක.වි.861910407V
62කේ.එල්.ඩී.තත්සරණි මෙයපො/විද්‍යාලෝක ආ.ප්‍රා.වි.947371177V
63ඩබ්.ටී.ජී.එන්.කුමාරි අබේරත්න මියපො/අලුත්ඔය ක.වි.805751398V
64ආර්.එම්.ඩබ්.එන්.රාජනායක මියපො/කුසුම්පොකුණ ප්‍රා.වි.815995449V
65අයි.එම්.එන්.කේ.ඉලංගසිංහ මියපො/ගිරිතලේ ජනපද ක.වි.897711958V
66එච්.එම්.එස්.එස්.හේරත් මියපො/ඉරහඳකෙටූවැව ම.වි.928213200V
67කේ.ජී.අයි.එන්.සඳමාලි මෙයපො/උදාරගම ප්‍රා.වි.936033440V
68ඩී.එම්.ඩී.කුමාරි දසනායක මියපො/බකමූණ මහසෙන් ප්‍රා.වි.918410112V
69එස්.එම්.එස්.රසාදරී සෙනවිරත්න මෙයපො/යෝධඇල ම.වි.928523683V
70එම්.පී.එච්.ඩබ්.මොනිකා හසන් පියතිලක මියපො/අඹගස්වැව ම.වි.807222430V
71ජේ.ඒ.ඩී.එස්.ඩී.ජයකොඩි මියපො/සියඹලාව ක.වි.797543131V
72ඒ.ඒ.ඩී.ඩී.අමරසිංහ මෙයපො/බිසෝබණ්ඩාර ක.වි.945320524V
73ඩබ්.කේ.ඩී.ප්‍රනාන්දු මියපො/සිංහල රොටවැව ක.වි.876230917V
74බී.ඩබ්.පේසිලා ගයානි විතාරනගේ මියපො/කවුඩුල්ල ම.වි.885921396V
75ඩබ්.ඒ.ටී.පී.පියතිලක මියපො/නුගගහදමන මු.ක.වි.955382773V
76පී.ජී.ඉන්දිකා ස්වර්ණලතා මියපො/සරුබිම ක.වි.808382563V
77කේ.ඒ.රසිකා මල්කාන්ති මියපො/හතමුණ ක.වි.787731740V
78අයි.එන්.සී.පුෂ්ප කුමාරි මියපො/දිවුලන්කඩවල ම.ම.වි.797390321V
79එච්.ආර්.එම්.ඉන්ද්‍රානි ප්‍රේමලතා මියපො/ගල්ඔය හංදිය ක.වි.777131036V
80පී.ජී.එස්.කේ.රත්නායක මියපො/ඉළුක්වැව ක.වි.847224207V
81ඊ.එම්.ඒ.එම්.එදිරිසිංහ මියපො/ජයන්තිපුර ක.වි.785451007V
82ඩබ්.පී.එස්.ටී.විජේසිංහ මියපො/කුමාරගම අනුර ක.වි.937082207V
83ජේ.එම්.සුනේත්‍රා ජයසුන්දර මියපො/විජයපුර ම.වි.735421832V
84ඩබ්.ජී.කේ.මැණිකේ මියපො/නාගලකන්ද ම.වි.728382481V
85ඩබ්.එම්.යූ.ජී.ටී.එච්.වීරසිංහ මියපො/නාමල්වැව ප්‍රා.වි.815283546V
86පී.ඒ.එන්.ආර්.විජේවර්ධන මියපො/අත්තනකඩවල ම.වි.706540571V
87ආර්.ජී.එන්.ප්‍රියදර්ශණී විජේවර්දන මියපො/ඉරහඳකෙටූවැව ම.වි.886013027V
88පී.ආර්.එම්.ඒ.සජීවනී මියපො/තඹලවැව ක.වි.778141442V
89කේ.එම්.ධම්මිකා ප්‍රියන්ජනී මියපො/කුසුම්පොකුණ ප්‍රා.වි.745333818V
90කේ.ජී.ඒ.වී.සුදර්ශණ ගමගේ මයාපො/සී.පී.පුර ප්‍රා.වි.199535303936
91බී.ඔෂානි දිල්මි මෙයපො/සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ප්‍රා.වි.977383285V
92එච්.එම්.ධනුෂිකා සෙව්වන්දි හේරත් මෙයපො/ගල්මුල්ල ක.වි.967394050V
93එස්.බී.එම්.ධර්මිකා කුමාරිහාමි මියපො/නාමල්වැව ප්‍රා.වි.738363396V
94එච්.එස්.අනිල් ද සොයිසා මයාපො/සංසුන්ගම ප්‍රා.වි.851750193V
95එස්.ඒ.නිසංසලා සංජීවනී මියපො/ජයන්තිපුර ක.වි.199370401861
96එම්.ආර්.එස්.සෆා මියපො/අන්නූර් මු.ක.වි.957821006V

පාසල් මුරකරු

අ.අනමවර්තමාන සේවා ස්ථානයහැඳුනුම්පත් අංකය
1ඩී.ලලිත් ප්‍රේමසිරි මයාපො/කවුඩුල්ල ම.වි.711472959 V
2ප්‍රියන්ත පුෂ්ප කුමාර වෙලගෙදර මයාපො/රජරට ම.වි.723263450 V
3ඩබ්.ඒ.සරත් කුමාර ෆොන්සේකා මයාපො/දිවුලන්කඩවල ම.ම.වි.750323090 V
4ඊ.එම්.එම්.ඒකනායක මයාපො/ගිරිතලේගම ම.වි.702463670 V
5ඒ.ජී.යූ.ජී.වික්‍රමසේන මයාපො/බකමූණ මහසෙන් ම.ම.වි.792032060 V
6එස්.පී.පී.කුමාර මයාපො/සිරිකෙත ප්‍රා.වි.811531456 V
7එම්.ජී.අනුලාවතී මියපො/විහාරගම ප්‍රා.වි.197563800346
8පී.එල්.ජේ.එල්.පෙරේරා මයාපො/රජරට ම.වි.713164372 V
9ඩී.එච්.ඩී.චන්ද්‍රසිරි මයාපො/නාගපොකුණ ක.වි.821360153 V
10ජී.පී.එම්.සී.ඒ. ගල්ගොඩපිටිය මයා.පො/නාගලකන්ද ම.වි.760453927 V
11ආර්.එම්.සී.අයි.බණ්ඩාර ජයසේකර මයාපො/පහළ අඹගස්වැව ශ්‍රී රාහුල ක.වි.850293279 V
12කේ.ආර්.එස්.බංඩාර මයාපො/දිවුලන්කඩවල ම.ම.වි.803331146 V
13සී.එස්.චන්ද්‍රසේකර මයාපො/හතමුණ ක.වි.850562652 V
14එස්.ඒ.ආර්.කුමාර සුබසිංහ මයාපො/විද්‍යාලෝක ආ.ප්‍රා.වි.772523742 V
15එල්.ටී.ජී.අයි.අරුණ කුමාර මයාපො/නුගගහදමන මු.ක.වි.802842244 V
16බී.වී.යූ.සි.විතානගේ මයාපො/බිසෝබණ්ඩාර ක.වි.722582004 V
17එම්.යූ.එම්.එන්.එස්.කේ.මාන්නඋතුම් මයාපො/කුසුම්පොකුණ ප්‍රා.වි.822941206 V
18ඒ.ඩී.එන්.ලියනගේ මියපො/කුසුම්පොකුණ ප්‍රා.වි.927323567 V
19අයි.ඩී.එස්.කුමාරි මියපො/නාගලකන්ද ම.වි.765153964V
20එච්.අයි.සී.හෙට්ටිවත්ත මියපො/මොරගස්වැව ක.වි.825123458 V
21බී.ජී.එල්.ආර්.කුමාර මයාපො/නාගපොකුණ ක.වි.763662250 V
22එම්.අයි.ඒ.ශාන්ත මයාපො/උදාරගම ප්‍රා.වි.811594253 V
23එල්.සී.කේ.ලියනගේ මියපො/දිග්ගල්පුර ප්‍රා.වි.835641260 V
24කේ.ඒ.ලාල් කුමාර මයාපො/බිසෝබණ්ඩාර ක.වි.790922360 V
25ඒ.ජී.සී.ඒ.ශාන්ත මයාපො/සෑගල ම.වි.843192319 V
26ඒ.කේ.සී.නාලක මයාපො/මඩුදමන ආ.ප්‍රා.වි.771454038 V
27එච්.ජී.කේ.එන්.බී.ගුණතිලක මයාපො/කහටගහපිටිය ක.වි.953601907 V
28ඩබ්.කපිල විජයසිරි මයාපො/අන්නූර් මු.ක.වි.197702505015V
29ඒ.එස්.එස්.එම්.සාජහාන් මයාපො/අන්නූර් මු.ක.වි.811573825 V
30එම්.එම්.ඩී.එන්.පේමදාස මයාපො/ඉළුක්වැව ක.වි.960772270 V
31එම්.පී.එස්.කුමාර මයාපො/යුධගනාව ක.වි.731012784 V
32එල්.ඕ.අරුණ ශාන්ත පීරිස් මයාපො/ගිරිතලේ ජනපද ක.වි.741153122 V
33එම්.ආර්.එම්.ඊ.එස්.බණ්ඩාර මයාපො/රදවිගෙඔය ක.වි.951701122 V
34ඒ.ඩී.ඩී.එල්.පී.කුමාර මයාපො/ඉරහඳකෙටූවැව ම.වි.771304230 V
35ඩබ්.ඒ.එස්.විජේරත්න මියපො/කවුඩුලුවැව මහින්ද ම.වි.716633110 V
36ආර්.පී.ජී.අජිත් ප්‍රියශාන්ත මයාපො/මණ්ඩලගිරිය ම.වි.723091390 V
37එස්.එම්.එන්.පී.සකලසූරිය මයාපො/බිසෝබණ්ඩාරගම ප්‍රා.වි.811731056 V
38එල්.ජී.එම්.කරුණාරත්න මයාපො/අත්තණකඩවල ම.වි.722693094 V
39ජී.ජී.අරුණසිරි රූපසිංහ මයාපො/සියඹලාව ක.වි.752244022 V
40ඩබ්.ඒ.ඩී.එම්.එස්.කුමාර මයාපො/මින්නේරිය ප්‍රා.වි.790162099 V
41ඊ.එම්.ඒ.බණ්ඩාර මයාපො/මින්නේරිය ප්‍රා.වි.731382921 V
42ඊ.එම්.ඩී.ඒකනායක මයාපො/කවුඩුලුවැව මහින්ද ම.වි.783271087 V
43එච්.කේ.ජී.අජිත් ප්‍රියංකර හපුහින්න මයාපො/මීගස්වැව ක.වි.812854160 V
44කේ.ඩී.එන්.කරුණාතිලක මයාපො/සෑගල ම.වි.721311040V
45කේ.එස්.රවින්ද්‍ර මයාපො/සියඹලාගස් හංදිය ප්‍රා.වි.197302502471
46එච්.පී.මහින්ද සරත් කුමාර මයාපො/යෝධඇල ම.වි.750073360 V
47ජී.ඒ.පී.ටී.ජී.ප්‍රේමචන්ද්‍ර මයාපො/කොහොඹදමන ක.වි.802600267 V
48එම්.එස්.අනුරුධ මයාපො/කොහොඹදමන ක.වි.711284567 V
49ජී.ටී.ජී.පී.ඩබ්.කවිකුමාර මයාපො/ජයන්තිපුර ක.වි.752880140 V
50ටී.එම්.කේ.පී.එස්.අබේරත්න මයාපො/සී.පී.පුර ක.වි.960131894 V
51එල්.එම්.ගාමිණී පේමසිරි මයාපො/යෝධඇල ම.වි.742523810 V
52ආර්.එම්.ජී.එම්.රාජපක්ෂ මයාපො/විද්‍යාලෝක ආ.ප්‍රා.වි.802911769 V
53ඩී.පී.ජී.සි.ප්‍රජීත් මයාපො/හතරැස්කොටුව ක.වි.841501551 V
54එස්.ජී.ඒ.ටී.බී.ජයරත්න මයාපො/මයුරපාද ක.වි.940533058 V
55ආර්.එම්.එස්.එම්.එස්.රත්නායක මයාපො/ඉරහඳකෙටූවැව ම.වි.842072530 V
56ඩබ්.ජී.රාජිත මදුසංඛ මයාපො/දියසෙන්පුර ම.වි.852914807 V
57ඩී.ජේ.සූරසේන මයාපො/දියසෙන්පුර ම.වි.198134902806
58ඩී.ජී.ජේ.එම්.දෙනියෙගෙදර මයාපො/විජයපුර ම.වි.802882025 V
59ටී.එම්.පී.මදුසංක මයාපො/විජයපුර ම.වි.913132912 V
60එම්.ඩී.ටී.එන්.රත්නසිරි මියපො/අතරගල්ලෑව ම.වි.836180100 V
61කේ.කේ.ඩී.පෙරේරා මියපො/බකමූණ මහසෙන් ප්‍රා.වි.727230670 V
62ඒ.එම්.එස්.එම්.අමරකෝන් මියපො/සිංහල රොටවැව ප්‍රා.වි.758330575 V
63ඩී.එච්.ඒ.ශෂිනි කෞෂීනී මියපො/තිඹිරිගස්වැව ප්‍රා.වි.936101739 V
64ජී.ජී.එස්.ටී.කරුණාරත්න මියපො/සංසුන්ගම ප්‍රා.වි.817913954V
65ජී.සංජීව සසංඛ අබේවර්ධන මයාපො/ජයන්තිපුර ක.වි.951134880 V
66ආර්.එම්.චමින්ද සෙනෙවිරත්න මයාපො/ගිරිතලේගම ම.වි.832292770V
67එම්.ජී.එස්.ප්‍රියංකර මයාපො/සී.පී.පුර ක.වි.910783688V
68ඒ.ඒ.රත්න කුමාර බංඩාර මයාපො/මණ්ඩලගිරිය ම.වි.793161107V
69එල්.ජී.ඩී.එස්.බී.ලියනගමගේ මයාපො/මීගස්වැව ක.වි.932183498V
70එල්.ඩී.ජී.එන්.ප්‍රියන්තිකා කුමාරි මියපො/අත්තණකඩවල ම.වි.837843979V
71ඩී.එම්.දිනිඳු නුවන් දසනායක මයාපො/අඹගස්වැව ම.වි.953122073V
72ටී.රුවන් අරුණසිරි මයාපො/අඹගස්වැව ම.වි.870022867V
73ඒ.එච්.ජී.එස්.වික්‍රමසිංහ මයාපො/නාමල්වැව ප්‍රා.වි.790025679V

පුස්තකාල සේවක

අ.අනමවර්තමාන සේවා ස්ථානයහැඳුනුම්පත් අංකය
1එච්.ඩබ්.කේ.සී.නිශාන්ති මියපො/ගිරිතලේ ගම ම.වි766461832V

කාර්යාල සේවක සේවයේ කම්කරු

අ.අනමවර්තමාන සේවා ස්ථානයහැඳුනුම්පත් අංකය
1එච්.ආර්.එස්.කුමාරසිරිපො/දිවුලන්කඩවල ම.ම.වි760243140V


සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.