නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය

නොවිධිමත් අධ්‍යාපන සංවිධාන සටහන

නොවිධිමත්-අධ්‍යාපන-සංවිධාන-සටහන-නව

අනිවාර්ය අධ්‍යාපන-ගැසට් නිවේදනය

අනිවාර්ය-අධ්‍යාපන-ගැසට්-නිවේදනය-1

නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය යනු කුමක්ද?

   “විධිමත් පාසල් කටයුතු වලට පිටස්තරව, ඉගෙනගන්නන් සමූහයකගේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා කෙරෙන මොනයම් කටයුත්තක් හෝ වේවා නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය ලෙස ගණන්ගත හැකිය ”යනුවෙන් නොවිධිමත් අධ්‍යපනය නිර්වචනය කර තිබේ.

අනෙකුත් බොහෝ සමාජ විද්‍යා වලදී මෙන්ම නොවිධිමත් අධ්‍යාපනයටද ලොවම පිළිගත් එක් නිර්වචනයක් නැත.

        විධිමත් අධ්‍යාපන ආයතනවලින් අධ්‍යාපනය ලබාගැනීමේ අවස්ථා නොලැබුණු, පාසල් වලින් ඇදහැලුණු, පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කළ දරුවන්ට මෙන්ම වැඩිහිටියන් හටත් තම දැනුම දියුණුකර ගැනීම සඳහා මෙරට නොවිධිමත් අධ්‍යාපන අංශයෙන් නොයෙකුත් සේවා ආරම්භ කර ඇත.

නොවිධිමත් අධ්‍යාපන අංශය මගින් කරනු  ලබන ප්‍රධාන වැඩසටහන්.

 1. අනිවාර්ය අධ්‍යාපන නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම.

2. සාක්ෂරතා වැඩ සටහන්.

3. පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම.

4. ප්‍රජා සංවර්ධන වැඩ සටහන්.

1. අනිවාර්ය අධ්‍යාපන නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම.

‍1.1 පාසල් මට්ටමින් අනිවාර්ය අධ්‍යාපන කමිටු පිහිටුවීම සහ පාසල් නොඑන අවුරුදු 05-16 අතර ළමයින් පිළිබඳව පාසල් මට්ටමින් ක්‍රියාමාර්ග ගැන්වීම.

1.2. කොට්ඨාශ මට්ටමේ අනිවාර්ය අධ්‍යාපන කමිටු පිහිටුවා නැවත අධ්‍යාපනයට යොමුකරගත නොහැකිවූ අවුරුදු 05-16 වයසේ ළමයින් පිළිබඳව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.

1.3. කොට්ඨාශ මට්ටමින් සාර්තක ක්‍රියාමාර්ග ගත නොහැකිවූ පාසල් නොඑන අවුරුදු 05-16 වයසේ ළමුන් පිළිබඳව බලයලත් නිලධාරි වන කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ මගින් පලාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂට වාර්තා කිරීම.

 •  අනිවාර්ය අධ්‍යාපන රෙගුලාසි.
 • අනිවාර්ය අධ්‍යාපන කමිටු.
 • අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ගැසට් නිවේදනය.

e. http://www.documents.gov.lk/si/exgazettphp

 • අනිවාර්ය අධ්‍යාපන නියෝග චක්‍රලේඛණය.  

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාශයේ ED/9/18/2/1/2 අංක දරණ (2017.01.30)  දිනැති.

 • අනිවාර්ය අධ්‍යාපන නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමේදි  පාසල් නොයන ළමයින් පිළිඳව ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ග.
 • අනිවාර්ය අධ්‍යාපන නියෝග ක්‍රියාත්මක කර වාර්තා කිරීමට අදාල ආකෘති පත්‍ර.

 වෙනම ඇතුලත්කර ඇත.

2. සාක්ෂරතා වැඩසටහන්.

නොවිධිමත් අධ්‍යාපන සාක්ෂරතා පන්ති.

 • පාසල් නොයන අවුරුදු 05 ට වැඩි ළමයින් සඳහා මෙන්ම අකුරු නොදත් වැඩිහිටියන් සඳහා සාක්ෂරතා පන්ති පැවැත්විය හැක.
 • එක් පන්තියක් සඳහා සහභාගිවන්නන් අවම වශයෙන් දහහතර දෙනෙක් සිටිය යුතුය.
 • පාසලක්,ආගමික මධ්‍යස්ථානයක්. ප්‍රජා ශාලාවක් වැනි ඕනම ස්ථානයක පාඨමාලාව පැවැත්විය හැකිය.
 • පාඨමාලාවේ උපදේශක ලෙස තාවකාලික පදනම මත සුදුසු සාක්ෂර උපදේශකවරයෙක්/ උපදේශකවරියක් පත්කළ හැක.
 • කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක මගින් නිකුත්කරණු ලබන පත්වීම් ලිපියක් මගින් සුදුසු උපදේශකවරයෙක්/  උපදේශකවරියක් පත්කළ යුතුය.
 • මසකට පැය පණහක උපරීමයකට යටත්ව පැයකට රුපියල් දෙසීයක් උපදේශක දීමනා ලෙස ගෙවිය හැක. තිබෙන ප්‍රතිපාදන අනුව පාඨමාලා කාලය තීරණය කළ හැක.
 • පාඨමාලාව පවත්වන ස්ථානභාර විදුහල්පති / මධ්‍යස්ථාන භාරකරු පාඨමාලාව අධීක්ෂණය කළ යුතුය.ඊට අමතරව කලාපයේ නොවිධිමත් අධ්‍යාපන විෂය භාර සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, ව්‍යාපෘති නිලධාරි,ගුරු උපදේශක පාඨමාලාව අධීක්ෂණය කළ යුතුය.
 • සහභාගීවන්නන්ගේ දැනුම හා අවශ්‍යතා පදනම් කරගෙන භාෂාව හා ගණිතය ඇතුලත්ව විෂය නිර්දේශ හා ඉගෙනුම් උපකරණ සකසා ගතයුතුය.
 •  ලොග් සටහන් පොත්,පැමිණීමේ ලේඛණ, අත්සන් ලේඛණ ක්‍රමවත්ව පවත්වා ගතයුතුය.

FAQ -සාක්ෂරතා පන්ති.

 • නොවිධිමත් අධ්‍යාපන අංශයෙන් විධිමත් පාසලේ කියවීම  ලිවීම දුර්වල ළමයින්ට සාක්ෂර පන්ති පැවැත්විය නොහැකිද ?

විධිමත් අධ්‍යාපනය  සඳහා විශාල මුදලක් රජයෙන් වෙන්කර ඇත. විධිමත් පාසලට එන දරුවන් වෙනුවෙන් ගුරු වැටුප්, ගොඩනැගිලි, ලිපිද්‍රව්‍ය, ඩෙස්පුටු ආදී සෑම දෙයකටම රජයෙන් වියදම් දරණු ලබන නමුත් නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය සදහා වෙන්වෙන්නේ ඉතාමත් සුලු මුදලකි. එම සුලු මුදලින් විධිමත් අධ්‍යාපන සඳහා වැය කිරීමට අවසර නැත.

 • සාක්ෂර පන්තියක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද?

       පාසල් නොයන වයස අවු 05 ට වැඩි ළමුන් 14 දෙනෙක්  සිටී නම්, ඒ් දහහතර දෙනාටම පහසුවෙන් ළඟාවිය හැකි සුදුසු ස්ථානයක පන්තියක් ආරම්භ කළ හැක.

 • සාක්ෂර පන්තිවලට උපදේශකවරු බඳවා ගන්නේ කෙසේද?

පන්තිය ආරම්භ කරන ප්‍රදේශයෙන්ම සුදුසුකම් සපුරා ඇති කෙනෙක් තාවකාලික පදනම මත කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ විසින් තාවකාලික පත්වීම් පලිපියක් මගින් බඳවා ගතයුතු අතර එය ස්තීර පත්වීමක් ඉල්ලීමට කිසිඳු සුදුසුකමක් නොවෙනු ඇත. පාඨමාලා කාලය අවසන් වීමත් සමග පත්වීමද අහෝසි වනු ඇත. ඊළග වසරේ ප්‍රතිපාදන මත නැවත පත්වීමක් දෙන්නේ නම් ඒ සඳහා නව පත්වීම් ලිපියක් නිකුත් කළ යුතුය.

 • ප්‍රතිපාදන වෙන්වන්නේ කෙසේද?

අධ්‍යාපන අමාතයන්ශයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපාදන වලින් පැයකට රුපියල් 200/= බැගින් උපදේශක ගාස්තු පමණක් ලැබේ.

 • පන්ති පැවැත්වෙන කාලය තීරණය කරන්නේ කේසේද?

තිබෙන ප්‍රතිපාදන සැලකිල්ලට ගෙන මාසෙකට උපරීම පැය 50ක සීමාව සැලකිල්ලට ගනිම්න් කාලය තීරණය කළ හැක.

 • පන්ති පැවැත්විය යුතු වෙලාව කුමක් ද?

සහභාගිවන්නන්ගේ අවශ්‍යතාවලට මුල්තැනදී දිවා,රාත්‍රී  ඕනෑම වෙලාවක පන්ති පැවැත්විය හැක

3. නොවිධිමත් අධ්‍යාපන පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.

පුහුණු වැඩසටහන් වර්ග දෙකකි.

 • කාර්මික පාඨමාලා.(දිගුකාලීන පාඨමාලා)
 • ලැදියා පාඨමාලා.(කෙටිකාලීන පාඨමාලා)

3.1 කාර්මික පාඨමාලා.

 • මාස 3,4,5,6,7,8, ආදී වශයෙන්  පන්ති පැවැත්විය හැක.
 •  සහභාගිවන්නන් ගණන අවම 14ක් වේ.
 • පාසල් නොඑන, පාසල් හැරගිය, රැකියා විරහිත, අඩු ආදායම් ලාභී, වැඩිහිටි කණ්ඩායම් ඉලක්ක කරගෙන මෙම පාඨමාලා ඇරඹිය යුතුය.
 •    උපදේශක දීමනාව පැයකට රු250 /= කි.
 •   මාසයකට පාඨමාලාව පැවැත්විය හැකි උපරිම පැය 50
 •   පාසලක හෝ පහසුව පිණිස නොමිළයේ ලැබෙන වෙනත් පොදු ස්ථානයක පැවැත්විය හැකිය.
 •   පාඨමාලා ස්ථානයට පහසුවෙන් ලඟාවිය හැකි උපදේශකවරයෙක් තෝරා ගතයුතුය.   

       මෙම පාඨමාලා හැදෑරීමෙන් පසු සහභාගීවන්නන්ට ඒ තුළින් ස්වයන් රැකියාවකට යොමුවීම, රැකියාවකට යාමට අමතර සුදුසු කමක් සාදා ගැනීම, තම පෞද්ගලික අවශ්‍යතා සහ එදිනෙදා කටයුතු සඳහා එම දැනුම උපයෝගි කරගැනීම,  තම විවේක කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට පෙලඹවීම, ජීවන තත්වය ඉහළ නංවා ගැනීම, සදාචාර හා පෞරුෂත්ව වර්ධනය කරගැනීම, ප්‍රගතිශීලී චර්යාත්මක  වෙනසක් ඇතිනර ගැනීමට අවස්ථා සැලසීම. අපේක්ෂා හා අවශ්‍යතා මුදුන් පමුණුවා ගැනීමට මගපෙන්වීමක් ලැබීම, අලුත් අලුත් දෑ ඉගෙනීමට  පෙලඹුමක් ඇතිවීම, තමාටත් තමා ජීවතවන සමාජයටත් වඩා ඵලදායී ලෙස හැඩ ගැසීමට හැකිවීම  යනාදී ප්‍රයෝජන ලැබිය හැකිය.

        3.2. ලැදියා පාඨමාලා

 • රැකියාවක් නොමැති කෙනෙකුට ජීවනෝපායක් කරගැනීමට ඉතා කෙටි පුහුණුවකින් පසුව මාර්ගයක් ඇති  කිරිම අරමුණවේ.
 •   පාසල් නොඑන යෞවනයන්, උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු නොවන  තරුණ පිරිස්, වැඩිහිටියන්, රැකියා විරහිතයින්,අඩු ආදායම් ලාභීන්, ගෘහනියන් සඳහා වැඩි අවදානය යොමුකරමින් පාඨමාලා පැවැත්විය යුතුය.
 • සහභාගිවන්නන්ට පහසු වෙලාවක, පහසු ස්ථානයක, මෙම කෙටිකාලීන පාඨමාලා පැවැත්විය හැක.
 • මෙම සැසි 16 ක උපරිම කාලයකට යටත්වේ. සෑම සැසියක්ම පැය 03කි. යම් පාඨමාලාවක් පැය 03ක් තරම් කෙටි විය හැක. අවම 14ක් සිටිය යුතුය.
 • අදාල පාඨමාලාව සඳහා දැනුම, කුසලතා ඇති උපදේශකවරයෙක් තෝරා ගත යුතුය. ඔවුනට  ලැබෙන්නෙ සුලු දීමනාවක් පමනක් නිසා පාඨමාලාව පැවැත්වෙන ස්ථානයට දුර බැහැර නොවන කෙනෙක් තෝරා ගතයුතුය.
 • උපදේශක ගාස්තු පැයට රුපියල් 250/= බැගින්වේ.
 • දිගුකාලීන පාඨමාලාමෙන් මාසික පාඨමාලා නොවෙන අතර අදාල සැසි ප්‍රමානය එකදිගට හෝ පවත්වා අවසාන කළ හැක. නමුත් සහභාගිවන අයගේ අවශ්‍යතා මත සතියට දවසක්, දෙකක් හෝ ඕනෑම ලෙසකට යොදාගත හැකිය.
 • එක්එක් පාඨමාලා පිළිබඳ පාඨමාලා කාලය,පවත්වන ස්ථානය, දිනය, වෙලාව, සහභාගිවන්න්ගේ තොරතුරු, ලොග් සටහන්, පත්වීම් ලිපිය ආදී සියලු තොරතුරු ගොනුකර තබාගත යුතුය.
 • මෙම පාඨමාලා වර්ග වල නියමයක් නැත.ව්‍යවසායකත්වය මුල්කරගත් නව පාඨමාලා ඇති කිරීමට උනන්දු වන්න.
 • ලැදියා පාඨමාලා සඳහා ගෙවීම් කරනු ලබන්නේ මුලු පාඨමාලාව අවසන්කල  පසුවය.

ඉහත සඳහන් සියලු පාඨමාලා සඳහා ගෙවීම් ලබාගැනීම.

 • මාසික  පාඨමාලාවක් නම් පාඨමාලාව පවත්වා එක් එක් මාසය අවසානයේ වව්චර්පත් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයට යොමු කළ හැකිය. නමුත් මුලු පාඨමාලාවම අවසානයේ වුවද වව්චර් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. නමුත් අවසාන මොහොතේ වව්චර් ඉදිරිපත් කිරීමට සිටිනවාට වඩා ඒ ඒ මාසයේ පාඨමාලාව අවසන් විමෙන් පසු වව්චර් ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසුය.
 • ලැදියා පාඨමාලාවක් නම් මුලු පාඨමාලාවම අවසන්වු පසු වව්චර් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • ගෙවීම් ලබාගැනීමට ඉදිරිපත් කළ යුතුදෑ.
 • පොදු 35 වව්චර් පතක්.
 • මධ්‍යස්ථානාධිපති සහතික කළ සහභාගිවන්නන්ගේ අත්සන් ලේඛණයක්.
 • මධ්‍යස්ථානාධිපති සහතික කළ පාඨමාලාව පැවැත්වූ දින, වේලාවන් සමඟ කරන ලද කාර්යයන් සහිත වැචසටහන් විස්තර පිටපත් දෙකක් (එකක් නො.අ. නිලධාරීන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා)
 • පත්වීම් ලිපියේ පිටපතක්.

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.