දේපල ණය

දේපල ණය සඳහා ඉදිරිපත් කළයුතු ලේඛන

 1. ජාතික හැදුනුම්පත (මුල් පිටපත හා ඡායා පිටපත් 01)
 2. අවසන් වැටුප් විස්තරය (සේවා යෝජකයා විසින් සහතික කරණ ලද අවසාන වැටුප් විස්තරය)
 3. අනුමත මිනින්දෝරු සැලැස්ම (මුල් පිටපත)
 4. හිමිකම් ඔප්පුව ( මුල් පිටපත)
 5. වසර 30 කට අදාල ලුහුඩු සටහන් (පත්ඉරු ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර්)
 6. පළාත් පාලන ආයතනයෙන් ලබාගත යුතු ලියකියවිලි
  • දේපල හිමිකම් සහතිකය
  • පවරා නොගැනීමේ සහතිකය
  • වීථීරේඛා හා ගොඩනැගිලි සහතිකය
  • තක්සේරු නිවේදනය හා අවසාන කාර්තුවට වරිපනම් බදු ගෙවු රිසිට් පත
 7. දේපලට පිවිසීමේ මාර්ග සටහන
 8. තක්සේරු වාර්තාව හා පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව
 9. අනුමත ගොඩනැගිලි සැලසුම
 10. මිලට ගැනීමක් නම් අයදුම්කරුගේ ලිපිය (30 පරිශිෂ්ඨය අනුව) හා විකුණුම්කරුගේ ජාතික හැදුනුම්පත හෝ පිළිගත හැකි නීත්‍යානුකූල හැදුනුම්පතක් හෝ රියදුරු බල පත්‍රය හෝ කාලය ඉකුත් නොවූ ගමන් බලපත්‍රය) මුල් පිටපත හා ඡායා පිටපතක්
 11. විවාහ සහතිකයේ පිටපතක්
 12. කාලත්‍රයාගේ සේවා ස්ථානයෙන් ලබාගත් ලිපියක්

සංලක්ෂ්‍යය:-

ඉල්ලුම් කරනු ලබන ණය මුදලේ සම්බන්ධතාව අනුව අදාළ වන ලියකියවිලි පමණක් ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රමාණවත්ය.

ලිපියබාගත කිරීම
දේපල ණය ඉල්ලුම් පත්‍රයDownload
30 පරිශිෂ්ඨයDownload

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.