ජාතික පාසල් වලට ස්ථානමාරු

  1. ඉදිරිපත් කළ යුතු අයදුම්පත්‍ර සංඛ්‍යාව 05 කි
  2. මුල් පත්වීමක් නම් වසර 05 ක් අදාළ පාසලේ සේවය කර තිබිය යුතුය
  3. විදුහල්පති නිර්දේශය/අත්සන හා නිල මුද්‍රාව තිබිය යුතුය
  4. කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ප්‍රමුඛ මාරු මණ්ඩලය මගින් උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වෙත ඉදිරිපත් කෙරේ

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.