මින්නේරිය ගුරු මධ්‍යස්ථානය

Email – pdcfteduhin@gmail.com

TP – 027 2245222

කාර්යය මණ්ඩලය

ඩී.එම් .ඩබ්ලිව්.බී.දිසානායක මයා
ගුරු මධ්‍යස්ථාන කළමනාකා
අ:අනිලධාරියාගේ නමතනතුරදුරකථන අංකයවිද්‍යුත් තැපෑල
1ඩී.එම්. වසන්ත බණ්ඩාර දිසානායක මයාකළමනාකරු071-8947864wasanthamek@gmail.com
2ආර්.ඒ. නිශානි සිසිකලා බණ්ඩාර මියසේවා සහායක071-9057687nishanibandara7@gmail.com
3ආර්.එම්. අනූෂා දමයන්ති රාජපක්ෂ මියසේවා සහායක070-1107207--

අපගේ සේවාවන්

  • ගුරු වෘත්තීය සංවර්ධන මොඩියුල ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • පාසල් පාදක ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන් (SBPTD) ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහය වීම
  • අධ්‍යාපන පර්යේෂණ සිදු කිරීම
  • අධ්‍යාපන කලාපයේ ගුරු,විදුහල්පති ,ගුරු උපදේශක වෘත්තීය සංවර්ධන අවශ්‍යතා හඳුනා ගනිමින් වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම
  • විෂය මාලා ප්‍රතිසංස්කණ අවස්ථාවන්හිදී ගුරුභවතුන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් ඒ සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.
  • නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • ගුණාත්මක අධ්‍යාපන සංවර්ධනය සඳහා ශිෂ්‍ය උපදේශන/ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • පාසල් ප්‍රජාව දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම


සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.