ගිණුම් ශාඛාව

කාර්යය මණ්ඩලය

ආර්.එම්.ඩී. රත්නායක මයා

ගණකාධිකාරි

ඩබ්.ඒ. නවරත්න මයා

මුදල් සහකාර

අ.අනමතනතුරදුරකථන අංකයවිද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
1ආර්.එම්.ඩී. රත්නායක මයගණකාධිකාරි0715986943duminda.Audit@gmail.com
2ඩබ්.ඒ. නවරත්න මයාමුදල් සහකාර717443408
3වයි.එම්.අයි.පී.කේ. යාපා මයාප්‍රධාන කළමණාකරණ සේවා නිලධාරී (ගිණුම්)713525656
4ඩී.එම්.එන්.පී.කේ.දැල්පිටිය මයාකළමණාකරණ සේවා නිලධාරී742793202
5ජී.ජි.එස්.එස්. පියතිලක මයාකළමණාකරණ සේවා නිලධාරී715158282Sameerasupun82@gmail.com
6ජේ.ආර්.ඒ.එස්. ජයලත් මියසංවර්ධන නිලධාරී714470966
7කේ.අනූෂා පීරිස් මියකළමණාකරණ සේවා නිලධාරී719769353Anu47447@gmail.com
8කේ.එන්.ඩී.කරුණාතිලක මියකළමණාකරණ සේවා නිලධාරී778208621

අපගේ සේවාවන්

 1. වැටුප් හා වේතන නියමිත දිනට ගෙවීම් කටයුතු කිරීම.
 2. පාසල් හා පිරිවෙන් වලට සම්භන්ධ වෙනත් ගෙවීම් කටයුතු නියමිත දිනට ලබා දීම.
 3. විවිධ වැඩසටහන් හා වැඩමුළු සඳහා ගෙවීම් කටයුතු ප්‍රමාදයකින් තොරව සිදු කිරීම.
 4. ආයතන සංග්‍රහය හා මුදල් රෙගුලාසි අනුව ප්‍රමාදයකින් තොරව සියළුම වවුචර් පත් නිවැරදිව පරීක්ෂා කර අදාල ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීමට ගණකාධිකාරී වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
 5. මූල්‍ය සම්පත් කළමණාකරනය හා පාලනය නිසි ලෙස සිදු කිරීම.
 6. ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට අදාල කටයුතු නිවැරදිව කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීමට කටයුතු කිරීම.
 7. පාසැල් භාණ්ඩ සමීක්ෂණ හා අපහරණ කටයුතු නිසි කාලයට සිදු කිරීම.
 8. සියළුම ගෙවීම් පිළිබඳ මූල්‍ය ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම.
 9. නිළධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් හා ණය විධිමත්ව ගෙවීම.
 10. පොදු තැන්පත් හා පාලන ගිණුම නිවැරදිව පවත්වාගෙන යාම.
 11.  වර්ෂ අවසාන ගිණුම් සකස් කිරීම.
 12. පාසැල් ගිණුම් වාර්තා ලබා ගැනීම හා අධීක්ෂණය සිදු කිරීම.
 13. විගණන දෝෂ අවම කර ගනිමින් ගිණුුම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 14. මාසික බැංකු සැසදුම් හා මාසික ගිණුම් සාරාංශ සකස් කිරීම.
 15. ගබඩා හා තොග පාලනයට අදාල කටයුතු සිදු කිරීම.
 16. මුදල් රෙගුලාසි වලට අනුකූලව වැය ලෙජරය හා මුදල් පොත් වල කටයුතු කිරීම.
 17. ආයතන අංශයෙන් ලැබෙන වැටුප් පරිවර්තන හා වැටුප් වර්ධක අප්‍රමාදව ගෙවීමට කටයුතු කිරීම.
 18. අවසන් මස වැටුප් වාර්තා නිකුත් කිරීම හා ගෙන්වා ගැනීම.
 19. වැටුප් රහිත නිවාඩු හා අවකරණ අප්‍රමාදව අය කිරීම සිදු කිරීම.
 20. වැටුප් ලෙජර ක්‍රමාණුකූලව පවත්වා ගැනීම හා ආරක්ෂා කිරීම.

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.