කලාපීය තොර: හා සන්නි: තාක්ෂණ අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය

email – hingzictec1996@gmail.com

TP _ 027 2246633

කාර්යය මණ්ඩලය

ඩී.එම්. වික්‍රමසිංහ බණ්ඩාර මයා
මධ්‍යථාන කළමනාකරු
අ:අනිලධාරියාගේ නමතනතුරදුරකථන අංකයවිද්‍යුත් ලිපිනය
1ඩී.එම්. වික්‍රමසිංහ බණ්ඩාර මයාමධ්‍යථාන කළමනාකරු077-5069113wick@gmail.com
2පී.ජේ. පුංචිහේවා මයාපාඨමාලා සම්භන්ධීකාරක/උපදේශක071-6843898puncrcn@gmail.com
3බී.පී. සිරිනන්ද මයාඋපදේශක071-4471412palithabaddegama@gmail.com
4එච්.එම්.ජී.ආර්. හේරත් මයාඋපදේශක077-7987277gayanravimal@gmail.com
5ආර්.එම්.එන්.යූ. රාජකරුණා මෙයඋපදේශිකා077-3906191rmnurajakaruna@gmail.com

අපගේ සේවාවන්

 1. වාර්ෂිකව අ.පො.ස.(සා/පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් සඳහා
  1. MS Office Application පාඨමාලාව
  1. Programming Language පාඨමාලාව
  1. Graphic Design පාඨමාලාව
  1. PC Assembling පාඨමාලාව
  1. Web Design පාඨමාලාව
 2. වාර්ෂිකව අ.පො.ස.(උ/පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් සඳහා
  1. MS Office Application පාඨමාලාව
  1. Programming Language පාඨමාලාව
  1. Graphic Design පාඨමාලාව
  1. PC Assembling පාඨමාලාව
  1. Web Design පාඨමාලාව
 3. තොරතුරු තාක්ෂණ ගුරු භවතුන්ගේ විෂයමාලා සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය සේවාස්ථ පාඨමාලා පැවැත්වීම
 4. අනෙකුත් විෂයයන් උගන්වන ගුරුභවතුන්ට ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කටයුතු වලදී නවීන තාක්ෂණය භාවිතය උදෙසා තොරතුරු තාක්ෂණය මෙවලමක් ලෙස භාවිතා කිරීම පිළිබඳ පුහුණු සැසි පැවැත්වීම
 5. ගුරුවරුන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ සඳහා අදාල මොඩියුල ගුරු මධ්‍යස්ථානය සමග සම්බන්ධවී ඉගැන්වීම
  1. Module 07 – ICT for Education
  1. Module 04 – ඉදිරිපත් කිරීමේ ශිල්ප ක්‍රම හා නායකත්වය
  1. Module 17 – අන්තර් පුද්ගල සම්බන්ධතාව සහ ආකල්ප කුසලතා සංවර්ධනය
 6. කලාපයේ පාසැල් තුල ICT Club පිහිටුවීම හා පවත්වා ගෙන යාම
 7. අ.පො.ස.(උ/පෙළ) හා අ.පො.ස.(සා/පෙළ) ශ්‍රේණි වල ඉගෙනුම ලබන සිසුන් උදෙසා ඉලක්ක ගත ICT උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම
 8. අ.පො.ස.(උ/පෙළ) හා අ.පො.ස.(සා/පෙළ) ශ්‍රේණි වල විෂයය සඳහා පලාත් මට්ටමින් ලබා දෙන ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සැකසීමට දායකත්වය සැපයීම
 9. අ.පො.ස.(උ/පෙළ) ශ්‍රේණි වල ඉගෙනුම ලබන සිසුන් උදෙසා සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය (GIT) විෂයය සඳහා ඉලක්ක ගත උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම හා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සකස් කිරීම
 10. සුරක්ෂිත අන්තර් ජාලය (Cyber Security) භාවිය පිළිබඳව සම්මන්ත්‍රණ මගින්  කලාපයේ සියලු විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් හා සිසුන් දැනුවත් කිරිම
 11. නවය වසර සිසුන් සඳහා  දහය වසරේ දී අ.පො.ස.(සා/පෙළ) කාණ්ඩ විෂයයන් තෝරා ගැනීම පිළිබඳව සම්මන්ත්‍රණ මගින්  කලාපයේ සියලු දරුවන් දැනුවත් කිරීම
 12.  අ.පො.ස.(උ/පෙළ) විෂය ධාරා හා විෂයයන් තෝරා ගැනීම පිළිබඳව සම්මන්ත්‍රණ මගින්  කලාපයේ සියලු දරුවන් දැනුවත් කිරීම
 13. විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා මාර්ගගත (online) ලියාපදිංචියට නොමිලේ පහසුකම් සැපයීම හා විශ්ව විද්‍යාල පාඨමාලා තෝරා ගැනීම සඳහා උපදෙස් සැපයීම
 14. ජාතික ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය (NEMIS – SIS) පිළිබඳ කලාපයේ විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුභවතුන් දැනුවත් කිරීම හා දත්ත ඇතුලත් කිරීමට පහසුකම් සැපයීම හා උදව් උපකාර කිරීම
 15. සිසු සුරක්ෂා දත්ත එක් රැස් කිරීම
 16. රාජ්‍ය / රාජ්‍ය නොවන හා අනෙකුත් ප්‍රජාවගේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුව තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලා පැවැත්වීම.


සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.