ඇලහැර කොට්ඨාසය

කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

එච්.එම්.එස්.බී. හේරත් මයා (ස.අ.අ)
072 95 90 528

පාසල් ලැයිස්තුව

අංකයපාසල් අංකයපාසලේ නමපාසල් වර්ගයපංති පරාසයමාධ්‍යදුරකථන අංකයදුරකථන අංකය
120176NCP/P/HG/EH/Bakamoona Mahasen M.M.V1 AB1-13Sinhala066 2256604
220177NCP/P/HG/EH/Aththanakadawala M.V1 AB1-13Sinhala027 2057877
320178NCP/P/HG/EH/Atharagallewa M.V1 C1-13Sinhala076 1503626
420179NCP/P/HG/EH/Irahandaketuwewa M.V1 C1-13Sinhala027 2050848
520180NCP/P/HG/EH/Hagala M.V21-11Sinhala071 3091069
620181NCP/P/HG/EH/Elahara K.V21-11Sinhala066 2256166
720182NCP/P/HG/EH/Ihakuluwewa P.V31-5Sinhala071 8657686
820183NCP/P/HG/EH/Kumara Ella V21-5Sinhala071 4681330
920184NCP/P/HG/EH/Koottapitiya K.V21-11Sinhala
1020185NCP/P/HG/EH/Koduruwawa .P.V31-5Sinhala072 4910503
1120186NCP/P/HG/EH/Gangeyaya Primary School31-5Sinhala071 2930170
1220187NCP/P/HG/EH/Nikapitiya K.V21-11Sinhala071 8979747
1320188NCP/P/HG/EH/Jayasiripura K.V21-11Sinhala077 6474308
1420189NCP/P/HG/EH/Radavigeoya V.21-11Sinhala077 6520298
1520190NCP/P/HG/EH/Siyambalewa K.V21-11Sinhala070 3258340
1620191NCP/P/HG/EH/Sinhala Katukaliyawa Primary School31-5Sinhala072 9802999
1720192NCP/P/HG/EH/Galmulla K.V21-11Sinhala071 9050015
1820193NCP/P/HG/EH/Namalwewa Primary School31-5Sinhala072 4910553
1920195NCP/P/HG/EH/Mahasen Track 26 P.V31-5Sinhala
2020196NCP/P/HG/EH/Sarubima K.V21-11Sinhala066 5683068
2120197NCP/P/HG/EH/C.P De Silva K.V31-5Sinhala071 6075379
2220198NCP/P/HG/EH/Kahatagahapitiya K.V21-11Sinhala027 5686337
2320199NCP/P/HG/EH/Pokunugala Primary School31-5Sinhala071 4470933
2420200NCP/P/HG/EH/Batuhena Primary School31-5Sinhala066 5682994
2520201NCP/P/HG/EH/Madudamana P.V31-5Sinhala072 3745288
2620202NCP/P/HG/EH/Sirikanduyaya P.V31-5Sinhala
2720208NCP/P/HG/EH/Kirioyagama primary School31-5Sinhala
2820231NCP/P/HG/EH/Bakamoona Mahasen Primary School31-5Sinhala

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.