ආපදා ණය

ආපදා ණය සඳහා භාරදිය යුතු ලියවිලි

  1. ඇපකරු ප්‍රකාශ පිටපත් 02 බැගින්
  2. ඇපකරු ගිවිසුම පොදු 258 (පිටපත් 02 බැගින්)
  3. ඇපකරු වැටුප් විස්තරය ඇමිණිය යුතුයි (සහතික කළ) ණය
  4. ණය ඉල්ලුම්කරුගේ වයස අවුරුදු 50 ට වැඩි නම් විශ්‍රාම වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා දෙනු ලබන පොරොන්දු ප්‍රකාශය

සැලකිය යුතුයි

  • ඇපකරුගේ සේවා කාලය අවුරුදු 10 ට වැඩි විය යුතුයි
  • ඇපකරුගේ වයස අවුරුදු 50 ට අඩු විය යුතුයි
  • ඇපකරුගේ වැටුපෙන් 40% ඉතිරිය ණය කරුගේ වාරිකය හා පොලිය අයකිරීමට ප්‍රමාණවත් විය යුතුය
  • ඇපකරු ස්ථීර විශ්‍රාම වැටුප් සහිත තනතුරේ ස්ථීර විය යුතුය
ලිපියබාගත කිරීම
ආපදා ණය ඉල්ලුම් පත්‍රයDownload
ආපදා ණය ප්‍රකාශයDownload
ආපදා ණය ඇපකරු ප්‍රකාශයDownload

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.