අයදුම්පත්‍ර බාගත කිරීම්

03 – අලුත් අකෘති පත්‍රයක් මුද්‍රණය කිරීම Download
05 – 1357, 1381, 1386, යන මුදල් රෙගුලාසිය යටතේ හදිසි අනතුරු නිවාඩු Download
21- නොමිලේ දෙන නිවාඩු දුම්රිය බලපත්‍රය ඉල්ලුම් කිරීමයි Download
29 – ආදායමෙන් පසු ගෙවීම් සදහා ඉදිරිපත් කෙරෙන නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය Download
34a – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
35 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
35a -අතීකාල දීමනා වවුචර්ය Download
38 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
39 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
42 – H අක්ෂරය දරන ගණනය Download
47 – ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි භාණ්ඩ ලේඛණය Download
53a – වීශ්‍රාම වැටුප් හිමි නිලධාරින් පිළිබද චාර්යා සටහන Download
55 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
70 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
71 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
77 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
86 – වැන්දඹු හා අනත්තරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය Download
86a -වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්තරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය Download
87 –  වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත් දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය Download
92 -මෝටර් වාහනයක් මෝටර් සයිකලයක් / ස්කූටරයක් හෝ පාගන බයිසිකලයක් මිළ දි ගැනීම සදහා ණය ඉල්ලුම් පත්‍රය Download
103 – ණය මුදල් අලුත් කිරීම Download
124 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
125a – නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය Download
126 – ශ්‍රී ලංකාවේන් බැහැර ගත කිරීම සදහා නිවාඩු ඉල්ලීම Download
134 – ඉඩම් අත්කර/ බදු ගැනීමට අවසර ඉල්ලීමේ අයදුම්පත Download
142 – වෛද්‍ය පරීක්ෂක මණ්ඩලය – I වැනි අකෘති පත්‍රය Download
142a – වෛද්‍ය පරීක්ෂක මණ්ඩලය – II වැනි අකෘති පත්‍රය Download
147 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
157 – “හිමිකම් නොපාන බවට සහතිකයක්” දෙන ලෙස ඉල්ලුම් කිරීම Download
157a -157 අ (7) වන ව්‍යාවස්ථාව සහ 161 (ඈ) (iii) වන ව්‍යවස්ථාව Download
158 – සියලු දෙනා විසින් මෙය දැනගත යුතුය Download
160 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
161 – ශ්‍රී ලංකාව Download
169 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
176 – විවාහක / අවිවාහක තත්වය සහ පදිංවි පිළිබද ප්‍රකාශය Download
177 – ගමන් වියදම් ඉල්ලීම Download
178 – සේවා ස්ථාන මාරුවකදී ගමන් වියදම් ඉල්ලීම Download
185 – පඩි වැඩි කිරිම් සහතික පත්‍රය Download
186 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
192 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
199 – ආරෝග්‍ය ශාලාවට යවනු ලබන කම්කරුවෙකු පිළිබද වාර්ථාව Download
217 – දිවයිනෙන් පිට නිවාඩු වෛද්‍ය පරික්ෂණය සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රය Download
220 – ඇතුල්වීම තහනම් Download
221 – දුම්බීම තහනම් Download
222 – (කාර්යාලිය ටැලිපෝනවලින් ලබාගන්නා) පෞද්ගලික ඇමතුම් පිළිබද ලේඛණය Download
224 – වැන්දඹු හා අනත්තරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය දායකයාගේ විවාහය පිළිබද තොරතුරු Download
225 – රාජකාරි මුදල් ඇණවුම් සදහා Download
226a – (දවසේ පඩි ලබන) සේවකයාගේ චාරියා සටහන Download
230b – ප්‍රශංසා සහා දෝෂ දර්ශන Download
230c – වාර්ෂික රහස්‍ය වාර්තාව Download
232 – වාර්ෂික වැටුප් වැඩිවීම් ගෙවීම් සහා නියෝග Download
233 – අංක (2) සහ (3) සහ 68 හා 69 දරන මුදල් රෙගුලාසි යටතේ ව්‍යාපෘතින්  හෝ  වැය  විෂයයන් උඩ අතිරේක  වියදම් දැරීම සදහා බලය ඉල්ලා සිටිමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය Download
234 – විශ්‍රාම වැටුප් අහිමි මාසික වැටුප් ලබන සේවකයන්ගේ) චාරියා සටහන Download
235 – ඇප තිරණය කිරීම පිළිබද නිර්දේශය Download
250 – තාවකාලික වවුචර්ය Download
251 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
262 – නිවාසයක් තැනීම/නිවාසක වැඩ නිම කිරීම සදහා ණය ඉල්ලුම් පත්‍රය Download
262a – නිවාසයක් තැනීම සදහා ඉඩමක් හෝ නිවාස දේපලක් හෝ අත්පත් කර ගැනීම සදහා ණය ඉල්ලුම් පත්‍රය Download
263 – ගිවිස්නාව Download
264 – ඇප ඔප්පුව Download
265 – අවලංගු නොකල හැකි ඇටෝර්නි බලපත්‍රය Download
265a-අවලංගු නොකල හැකි ඇටෝර්නි බලපත්‍රය Download
271 – ශීර්ෂයක් යටතේ වු ඉතිරිවිම් එම ශීර්ෂයේම තවත් වැඩ සටහනකට මාරු කිරිම සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රය Download
272 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
274 – විශ්‍රාමිකයන් වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාමිකයන් හා යැපෙන දරුවන්ට නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රය Download
278 – දිවුරුම හා ප්‍රතිඥාව Download
279 – බැදීම් පත්‍රය Download
280 – දැනුම් දෙන ලද බැදීම් – ප්‍රතිශෝධන / අවලංගු විම Download
281 – පොදු අකෘති පත්‍රය Download
284 – මු.රෙ.104 (4) යටතේ අලාභයක් පිළිබද අවසන් වාර්තාව Download
285 – මු.රෙ.109 යටතේ අලාභයන් පොතෙන් කපාහැරිම සදහා  ඉල්ලුම් පත්‍රය Download
286 – ඉඩදිය හැකි ප්‍රතිශතයන් තුළ අලාභහානි/ කපාහරින ලද සමාන්‍ය  ඉඩහැරීම් අතිරික්තයන් පිළිබද වාර්තාව Download
       


සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.