අප කවුරුන්ද?

හිඟුරක්ගොඩ කලාපයේ පාසල් වර්ග

විස්තරයපාසල් වර්ගයප්‍රමාණය
ජාතික පාසල්1AB3
1AB(Super)3
පලාත් පාසල්1AB8
1AB(Super)4
1C28
Type 233
Type 336
පිරිවෙන්11
රජයේ අනුමත පුද්ගලික පාසල්3

කලාපයේ ගුරු හා සිසු තොරතුරු සාරාංශය

කොට්ඨාසයශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවගුරු සංඛ්‍යාව
හිඟුරක්ගොඩ14113758
මැදිරිගිරිය15335753
ඇලහැර9326460

සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.