අධ්‍යයන නිවාඩු

දේශීය අධ්‍යන නිවාඩු සඳහා භාරදියයුතු ලේඛන

  1. රා.ප.ච. 26/2013 අනුව ඉල්ලුම්පත
  2. අධ්‍යයන නිවාඩු සඳහා තෝරාගත් බවට ලිපිය‍
  3. ඉල්ලීමේ ලිපිය‍
  4. රාජකාරි ආවරණය කිරීමේ ලිපිය‍
  5. වෘත්තීයට අදාළ බවට විදුහල්පති නිර්දේශය‍
  6. තනතුර ස්ථීර කිරීමේ ලිපිය‍
  7. අධ්‍යයන නිවාඩු කාලය අවු. 01 ට වඩා වැඩිනම් ආ.සං. 15 පරිශිෂ්ඨය බැදුම්කරය‍
  8. 8 වන පරිශිෂ්ඨය – ගිවිසුම‍

(සියලු ආකෘති කලාප කාර්යාලයෙන් සහතික කල පිටපති 03 බැගින්)

ලිපියබාගත කිරීම
අධ්‍යන නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රයDownload


සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

හිඟුරක්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යල වෙබ්පිටුව පිළිබඳ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනක් 2020.10.09 වන සිකුරාදා දින කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ.


2020 වර්ෂයේ දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව 2020.10.05 දිනෙන් ඇරඹේ.


1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.