අග්‍රහාර රක්ෂණය

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේදී ආවරණ ලිපියක් කලාපයට ඉදිරිපත් කල යුතු අතර එහි රක්ෂණය ඉල්ලුම් කරණ සියළු නිලධාරීන්ගේ පහත තොරතුරු ඇතුලත් විය යුතුය

  • අයදුම්කරුගේ නම
  • ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය
  • වැටුප් අංකය
  • නව රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය (රන්/රිදී)

අග්‍රහාර අයදුම්පත් එම ආයතනයට යැවීම සඳහා වෙනම ආවරණ ලිපියක් අවශ්‍යවේ

අග්‍රහාර අයදුම්පත මෙතනින් බාගත කරගන්න

සිංහල අයදුම්පත මෙතනින් බාගතකරගන්න
ඉංග්‍රීසි අයදුම්පත මෙතනින් බාගත කරගන්න

අග්‍රහාර අයදුම්පතය (මුදල් ලබාගැනීමේ) මෙතනින් ලබාගන්න

දෙමල අයදුම්පත මෙතනින් බාගත කරගන්න


සෙවීම

වෙබ් පුවත්

   
ඔබට අවශ්‍ය සියළුම චක්‍ර ලේඛ (Circulars) , අයදුම්පත්‍ර (Applications) මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් බාගත (Download) කරගගත හැක..

Hot News/උණුසුම් පුවත්

1. සියළුම පාසල්වල පාසල් සංවර්ධන මහා සභා රැස්වීම් ඔක්තෝබර් 31 දිනට ප්‍රථමයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්න.
2. මෙම වර්ෂයට අදාළ මෙතෙක් වැටුප් වර්ධක ලබානොදුන් ගුරුභවතුන්ගේ වැටුප් වර්ධක පාසලේ කට්ටල භාර නිළධාරීන් වෙත නොපමාව ලබාදීමට කටයුතු කරන්න.

2020 වර්ෂයේ තෙවන වාරය සඳහා පාසල 2020.11.23 දින ඇරඹේ.